Lelki morzsák

Ima:

Mária,  Jézus   anyja,  légy   mindnyájunknak   édesanyja,  hogy   mi   is tisztaszívűek legyünk, miként te voltál, hogy szeressük Jézust, ahogyan te szeretted őt,  hogy  a  legszegényebbek  szolgálatára  legyünk,  ahogy  te tetted, hiszen mindannyian Isten szegényei vagyunk!                           (Boldog Kalkuttai Teréz anya)

Lelki útravaló:

Február 8.  Ó, Uram, figyelmezz könyörgő szavamra, mert csak te segíthetsz rajtam!

Szeretlek Uram, én erősségem! Az Úr az én kősziklám, váram és megmentőm. Isten az én kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, menedékem. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeimtől. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái rettentettek engem. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallotta szavamat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Lenyúlt a magasból és felvett engem, a nagy vizekből kivont engem. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem.Él az Úr, áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem! Ezért magasztallak, Uram a népek között, zsoltárt éneklek nevednek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélekn ek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön-örökké. Ámen. Szeretlek Uram, én erősségem!


Az Úr az én kősziklám, váram és megmentőm. (Zsolt 18)

Odament hozzá egy leprás. Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj meg!" (Mk 1,40-41)


               Egyedül vagyok. Nincs, aki segítene. Egyedül maradtam gondolataimmal,  setegségeimmel, vétkeimmel, lelkiismeretemmel. Ki lenne az, aki megállna és meghallgatna? Ki lenne az, aki kiszabadítana vétkeim körforgásából? Csak jönnek-mennek az emberek, de a gyógyírt egyik sem hozta el beteg testemnek-lelkemnek. Míg egy napon megtalált egy szempár. A könyörület nézett velem farkasszemet. Láttam magam tisztán, egészen. Felragyogott előttem hőn óhajtott egészséges képem. Testem, lelkem szomjúhozva kapkodott e Megmentő felé. Kitárt karokkal ragadtam meg ezt az utolsó lehetőséget. Minden reményemet belé vetettem, hogy életem ismét értelmet nyerhessen. Utol só mentsváramat láttam benne. Ő megszánt, kezét kinyújtva megérintette testemet-lelkemet, hogy ismét egészségessé válhassak. Testvér, e gyógyító tekintet téged is megtalálhat. Ha találkozol vele, kezét soha el ne engedd. Ő az igazi Gyógyító, akire lelked oly régóta vágyott. Enyhíti fájdalmad, és segít, hogy megtaláld igazi valódat. Aki a csillagok számát ismeri, és nevükön szólítja, ígérete szerint bekötözi a vérző sebet és meggyógyítja a megtört szívet. (C. H. Spurgeon)

Megelégszem sorsommal, amit szerető Istenem juttat nekem. Nem kell a gazdagság bősége. Megköszönöm a kis adományokat is, hisz arra sem vagyok méltó.
Bizony az Úristen semmivel sem tartozik nekem, és ha ad is valamit, azzal szeretetét mutatja meg irántam. Rászolgálni semmire sem tudok, hiszen amit teszek, az csupán kötelességem. Még ha oly jónak is látszik cselekedetem, semmi igazat nem művelek. Az ember olyan türelmetlen, olyan hamar elszomorodik, hogyha a szerető Isten nem aj ndékozza meg túláradóan. Nem táplált és öltöztetett-e bennünket oly sokáig ingyen? És nem akar-e majdan dicsőségébe felemelni? Elég nekem, ha nem kell éhesen nyugovóra térnem. (Bach: 84. kantáta, 1-2. tétel)

Uram, én is előtted térdelek. Nincs más lehetőségem, csak te segíthetsz nekem. Felém közeledvén megláttam benned a Gyógyítót, a Szabadítót. Csak ennyit mondtál: "Akarom!". E szó, mennyei ige, felszabadító erő. Drága Jézus, e felszabadított létet soha nem tudom eléggé megköszönni néked. Ámen.

Elmélkedés  (Regnum Christi): Jézusról azt hitték: János

          Heródes király is hallott róla, hiszen messze elterjedt nevének a híre. Azt gondolta, Keresztelő János támadt fel a halálból, azért van benne csodatevő erő. Voltak, akik azt állították, hogy Illés. Ismét mások azt mondták, hogy próféta, olyan, mint egy a próféták közül. Heródes ezek hallatára megállapította magában: "János támadt fel, akit lefejeztettem." Mert Heródes volt az, aki embereivel elfogatta Jánost, és megkötözve börtönbe vetette testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás miatt, akit feleségül vett. János tudniillik figyelmeztette Heródest: "Nem szabad testvéred feleségével élned." Emiatt Heródiás megharagudott rá, el szerette volna tétetni láb alól, de nem tudta. Heródes ugyanis félt Jánostól. Tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmezte. Ha beszélgetett vele, nagyon zavarba jött, de azért szívesen hallgatta. Végül mégis eljött a kedvező alkalom. Születése napján Heródes lakomát rendezett főembereinek, tisztjeinek és Galilea előkelőinek. Közben Heródiásnak a leánya bement és táncolt nekik, s Heródes és vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz: "Kérj tőlem, amit akarsz, és megadom neked." Meg is esküdött neki: "Bármit kérsz, megadom, akár országom felét is." Az kiment és megkérdezte anyját: "Mit kérjek?" "Keresztelő János fejét" - válaszolta. Visszasietett a királyhoz és előadta kérését: "Azt akarom, hogy most mindjárt add nekem egy tálon Keresztelő János fejét!" A király igen szomorú lett, de az esküre és a vendégekre való tekintettel nem akarta elutasítani. Azon nyomban küldte a hóhért, azzal a paranccsal hogy hozza el János fejét. Az ment, és lefejezte a börtönben, és tálcára téve elhozta a fejét, odaadta a leánynak, a leány pedig átnyújtotta anyjának. Amikor tanítványai meghallották, eljöttek, a holttestet elvitték, és eltemették egy sírboltba.

Bevezető ima: Uram, hiszek benned és minden tanításodban, mert azt Egyházad által adtad nekem. Remélek benned, mert tudom, hogy sohasem engedsz el magadtól. Csak a bűn szakíthat el szerető kezedből. Bár gyenge vagyok, bízom abban, hogy közeledben tartasz. Uram, szeretlek, és minden vágyam, hogy szeretetem tovább növekedjen, mert sokkal többet érdemelsz, mint az a csekélység, amit nyújtani tudok. Tudom azonban, hogy irántad érzett vágyam elég neked.

Kérés: Uram, segíts, hogy szívem őszinte és igaz legyen!

1. Bűneink visszatérnek hozzánk, és üldöznek. A lelkiismeret ítélete mindig megnyilvánul. Heródest üldözi bűntudata Keresztelő Szent János kivégzése miatt. Akik radikálisan elutasítják Istent, lehetnek bár hatalmasok, gazdagok, tudósok, tehetségesek, mégis a legnyomorúságosabbak a földön. Az életükben megjelenő igazi jóság fenyegető erővel hat, elítél, meghasonlottá tesz. Mindez nem más, mint a bűnös saját lelkiállapotának tükröződése Isten előtt. Ilyen nagy hatalma van a lelkiismeretnek. Fájdalmas ítélettel sújtja az embert, még mielőtt a végső ítélőszék elé kerül. Krisztushoz hasonlóan mi is maradjunk csendben a világ Heródesei előtt, imádkozzunk, hogy megtörjön a kegyelemmel szembeni ellenállásuk!

2. Az igazság szabaddá tesz. „Vigyázz, Isten kegyelme nem tér vissza, ha elszalasztod.” Minden ember életébe – még a gonoszokéba is – elég kegyelem jut ahhoz, hogy megmeneküljenek, elég ahhoz, hogy Isten közölni tudja velük a megtérés igazságát, szabad akaratuk keretei között. A kegyelem azonban csak egy ideig tart, nem örökké. A kegyelem pillanatait nem szabad felhasználni a lelkiismeret átmeneti elcsitítására, ami által megmaradunk a bűnben és az életszentséggel szembeni ellenállásban. Heródes félt Jánostól, tudta róla, hogy szent ember, és vonzódott szavaihoz, de nem tett semmit azért, hogy válaszoljon neki. Isten kijátszásával nem lehet győzni. Heródes veszített, és megtámadta azt, akiről tudta, hogy szeretnie kellene. Ez a tragédia őszinteségre tanít minket és arra, hogy ne börtönözzük be Isten hangját lelkünkben, hanem hagyjuk, hogy uralkodjék életünkön. Szabad akaratunkat arra kell használnunk, hogy válaszoljunk Isten szavára, törjük össze az önérzet vagy az áldozattól való félelem bilincseit, melyek a sötétséghez láncolnak!

3. Tanúság mindhalálig. A végtisztesség, amit Krisztus felajánl hűséges apostolának, aki szilárdan szembeszállt a Gonosz ravasz provokációival, az a teljes részvétel a Húsvéti Misztériumban. János a megtérést hirdető tanúságtétellel kezdte, és a Krisztusban boldogok győzelmes reménységének tanúságtételével fejezi be. A vértanú haláláról gyönyörűen szól a Bölcsesség Könyve:

Mert ha az emberek szemében szenvedtek is,

a reményük tele volt halhatatlansággal.

Kevés fenyítés után

nagy jótéteményekben részesülnek,

mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket.

Mint aranyat a kohóban, megvizsgálta

és elfogadta őket égőáldozatul (Bölcs 3,4-6)

Bárcsak rálépnénk a hűség nehéz útjára, hogy „kevés fenyítés után” méltók legyünk a reményre, ami a „teljes halhatatlanság”!

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, engedd, hogy megtapasztaljam vértanúid dicsőségét a hűség kicsiny cselekedetei által, a hűségem által lelkiismeretemhez, küldetésemhez és a lelkek szolgálatához. Hősiesen és telve reménnyel fogadjam el a szeretet ítéletét, és ne féljek arra az útra lépni, amit készítettél számomra. Legyek olyan, mint aki meghalt, de mégis éli az életszentség soha el nem múló virágait!

Elhatározás: Igaz módon végzem minden cselekedetemet, és a gyónás szentségét használom az állandó megtérésre és arra, hogy Isten akaratát nyitottan fogadjam.

Elmélkedés  (Barsi Balázs):

2013. február 8., péntek - Zsid 13,1-8

A testvéri szeretet maradjon meg bennetek! Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, mert általa egyesek tudtukon kívül angyalokat fogadtak be szállásra. Emlékezzetek meg a foglyokról, mintha ti is velük együtt foglyok volnátok, és azokról, akiket nyomorgatnak, mint akik magatok is testben vagytok. Tisztességes legyen a házasság mindenben, és szeplőtlen a házaságy; mert a paráznákat és a házasságtörőket megítéli Isten. Legyen viselkedésetek fösvénység nélkül való, elégedjetek meg azzal, amitek van; mert ő mondta: ,,Nem hagylak el, s nem távozom el tőled”, ezért bizalommal mondhatjuk: ,,Az Úr az én segítőm, nem félek, ember mit is tehetne ellenem?” Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik nektek Isten igéjét hirdették, nézzétek életük végét, és kövessétek hitüket! Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, és ma, és mindörökké.

Mk 6,14-29

(…) Egyszer azonban, amikor Heródes a születésnapján lakomát rendezett országa nagyjainak, ezredeseinek és Galilea előkelőségeinek, bement Heródiás lánya és táncolt nekik. Ez nagyon tetszett Heródesnek és az asztaltársaságnak. A király erre azt mondta a lánynak: ,,Kérj tőlem, amit csak akarsz, és megadom neked.” Meg is esküdött neki, hogy: ,,Bármit kérsz, megadom neked, akár az országom felét is!” Az kiment és megkérdezte anyjától: ,,Mit kérjek?” Az így szólt: ,,Keresztelő János fejét.” Erre nagy sietve bement a királyhoz és előadta kérelmét: ,,Azt akarom, hogy rögtön add nekem egy tálon Keresztelő János fejét.” A király elszomorodott, de az esküje és az asztaltársak miatt nem akarta kedvét szegni. Rögtön elküldte a hóhért, megparancsolta, hogy hozzák el a fejét egy tálon. Az lefejezte a tömlöcben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a lánynak, a lány pedig odaadta anyjának. Amikor a tanítványai megtudták ezt, eljöttek, elvitték a testét és sírba helyezték.

Isten első kijelentése az emberről, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtette. Nem egyedül a férfi vagy a nő az isteni képmás hordozója, nem is egyikük és másikuk külön-külön, hanem ketten együtt. Minthogy férfi és nő egyenrangú félként kötött, halálig tartó életszövetsége az istenképiség lényeges eleme, a paráznaság és a házasságtörés mindenekelőtt nem erkölcsi vétek, amely azért elítélendő, mert tiltott módon kíván gyönyört szerezni, hanem Isten ellen való bűn, a Szentháromság képének meghamisítása, eltorzítása, meggyalázása. Jól látjuk ezt Heródes példáján is, aki előbb testvére feleségét elvéve házasságot tört, majd az asszony hatása alá kerülve már ahhoz sem volt elég lelki ereje, belső tartása, hogy felelőtlen ígéretét visszavonva megkímélje Keresztelő János életét. 

Ezzel szemben az Úr örök szerelemmel szereti Menyasszonyát – Izrael népét, az Egyházat, a keresztény ember lelkét –, aki sokszor esendő, bűnös és hűtlen is, ám az isteni Vőlegény mégsem vonja vissza tőle szerelmét. Ebből az is következik, hogy az Isten országáért vállalt szüzesség nem fakadhat a nemiség és a házasság lenézéséből, hanem éppen annak felmagasztalása. Olyan életállapot, amelyben sajátos módon ragyog fel az Isten és ember közötti kizárólagos szeretetkapcsolat, melynek a házasság is képe.

Éppen ezért az Egyházban kétféle megszentelt életállapot van, s e kettő mélységesen összetartozik: a testi házasság, melynek lelki szüzességgel kell párosulnia, illetve a testi szüzesség, amely a lelki házasságban nyer értelmet. Akiben a szüzesség és a házasság nem ily módon kapcsolódik össze, annak élete terméketlen és meddő marad. Aki viszont az előbbi módon kötelezi el magát az egyik vagy a másik életállapotban, mindenképpen bő gyümölcsöt terem: életet ad, és sokak anyja vagy atyja lesz.

Lelki morzsák

Ima:

         Uram, Jézus, nyisd meg szívemet az elveszett bárány reményére, hogy minden eltévedésem és bűnöm ellenére te keresel engem, s nem engeded, hogy örökre elvesszek. Add szívembe a megtalált  bárány örömét, aki újra  biztonságban érezhetem magam a te  közeledben! Add, hogy  őszintén megbánjam bűneim  és megtapasztaljam a te égtelen irgalmadat!

Lelki útravaló:

Február 7.   Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát!   -  Zsolt 96,7

          Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei  világának minden lelki áldásával a Krisztusban. (Ef 1,3)

Pál apostol dicshimnuszában megláthatjuk a kereszténység szívét, lényegét. Minden lelki áldás a Krisztusban van. Ő volt az, aki megnyerte számunkra az örök kegyelmet kereszthalálával és feltámadásával. Istennek legyen hála, hogy a gonosz hatalma megtöretett, a rossz lelkiismeret elhallgattatott, és a bűnből való megváltás Jézus Krisztus által elvégeztetett. Ez az a kegyelem, amelyet sok próféta szeretett volna látni, de nem láthatták. A názáreti Jézusban valami egyedülálló, páratlan dolog jött a világra, ami a korábbi emberi történelemből hiányzott. Amit az ősatyák és a próféták eddig jelképekben, ígéretekben kaptak, Jézusban teljesedett be. A vele való találkozás által érezhetővé, láthatóvá lett az Isten.

Ő maga mondta: Aki eng em lát, látja az Atyát (Jn 14,9). Nem kell csak önmagunknak küzdenünk és harcolnunk, mert mi saját magunk nem tudunk a bűn fölött győzelmet vívni, hanem a Krisztus által kivívott győzelmet kell elfogadnunk. Ha életed Jézus Krisztusban van, közvetlen közelébe jutottál annak a szeretetnek, mely öröktől fogva való és örökké tart. Az az ember, akinek szívében Krisztus lakozik hit által, Istentől mindent ajándékképpen fogad el s mindent áldozatképpen ad vissza neki. (Ravasz László)

Drága mennyei Édesatyám! Évekig szomjúhoztam a szabadságot, és a bűn sötét ereje uralkodott rajtam. Éjjel és nappal vágyakoztam nyugalom és békesség után, míg egyszülött Fiadban megmutattad számomra is a tökéletes szabadítást. Ezért áldlak és magasztallak téged életem minden napján. Ámen.

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

Egy gondolat - mára:

Hogyan tükrözhetem Jézust naponként?  (Mary Beth Oostenbrug Iowa, USA)

Elmélkedés  (Regnum Christi):  Kockáztatni és küzdeni

2013. február 7. Évközi negyedik hét – csütörtök

            Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra.

Azután így folytatta: "Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük." Azok elmentek, s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.

Bevezető ima: Uram, hiszem, hogy szeretsz engem. Annyira szeretsz, hogy teljesen elfogadsz annak, aki vagyok. Közben azonban szeretnéd, ha jobbá, szeretetteljesebbé válnék. Azt akarod, hogy szeretet-kapacitásom egyre nagyobb legyen, hogy egyre jobban betölthess engem. Jöjj, Uram, erősítsd meg lelkemet.

Kérés: Uram, világosítsd meg értelmemet. Segíts megtalálnom életem azon területeit, amiket még nem töltött be királyságod, és ott add kegyelmedet a változáshoz.

1. Mindent kockáztatni Érte. Jézus a Tizenkettőnek hatalmat adott a tisztátalan lelkek felett és arra utasította őket, hogy az útra ne készüljenek fel. Arra küldte őket, hogy az erős ellenséget fegyvertelenül küzdjék le, csakis hitükkel és a benne való bizalommal. Krisztus arra kéri tanítványait, hogy az ő ügyéért nagy kockázatot, sőt szenvedést vállaljanak, kényelmetlenséget és félreértést. Követőiként nekünk is előre kell haladnunk, üzenetét terjesztve és királyságát építve, személyes áldozatok árán is. Mennyire vagyok kész Istenért áldozatot hozni? Visszatart-e az, hogy mások mit mondhatnak vagy gondolhatnak rólam? Milyen gyakran hozok áldozatot Érte? Naponta? Hetente? Vagy inkább sohase? Fordulj Krisztushoz hited megerősítéséért!

2. A szegénység bősége. A kereszténység mindig is értékelte az Ige szerinti szegénységet és Urunk, Jézus Krisztus e módon való követését. Éppúgy kell növekedniük ebben az erényben a laikusoknak, akik életükkel jobban kötődnek az anyagi javakhoz. Jézus azt tanítja: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa” (Mt 5:3). Ez a fajta szegénység egy belső beállítottság és meggyőződés, hogy az anyagi javak és minden, amit ebben a világban birtoklok (tehetség, egészség, személyes tulajdonságaim), Isten ajándékai és arra szolgálnak, hogy beteljesítsem az Ő tervét. Félre kell tudnom tenni őket, ha Isten akarata és az iránta érzett szeretetem úgy kívánja. Ez gyakran egy lelki szegénység és szenvedés elfogadását kívánja, amikor lemondok róluk. Az Ige szerinti szegénység megtisztítja szívem az önző cselekedetektől és megerősíti Isten és mások iránti szeretetemet.

3. Küzdeni Jézusért. Amikor lemondok bizonyos dolgokról Isten iránti szeretetből, belső szenvedést érzek és vágyódást arra, ami egyszer már az enyém volt. Lehet például, hogy szeretek másokat irányítani, és erről kell lemondanom. Igyekszem is megtenni, de folyamatosan ott a kísértés, hogy parancsolgassak. Krisztushoz fordulok az imában és segítségéért könyörgök. Ha kitartok és imádkozom, megkapom a kegyelmet, hogy leküzdjem ezt a tulajdonságomat. Sőt, növekedni fog Krisztus iránti szeretetem, és ez elég erős kompenzáció lesz ahhoz, hogy rossz szokásom elmúljon. Mit kell leküzdenem az életemben? Hogyan kezdhetem el már ma?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, egyedül Te vagy képes leküzdeni rossz hajlamaimat. Csak Te tudod, milyen erősek ezek és mi magunk milyen tehetetlen vagyok ellenük. Segíts kitartanom az imádságban és küzdelemben, hogy együtt elérjük egy új erény megerősödését bennem.

Elhatározás: Ma egy negatív tulajdonságomat leküzdöm, és kitartóan harcolok azért, hogy végképp megszabaduljak tőle.

P. Patrick Murphy   (Mk 6,7-13)    Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.

 Elmélkedés  - Barsi Balázs -

2013. február 7., csütörtök


Ti ugyanis nem érinthető hegyhez járultatok, nem lángoló tűzhöz és forgószélhez, sötétséghez és fergeteghez, harsonazengéshez és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, azért esedeztek, hogy ne szóljon hozzájuk az ige, s a látvány is olyan rettenetes volt, hogy Mózes így szólt: ,,Megrémültem és reszketek.” Ti Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, sok ezernyi angyal seregéhez, az elsőszülöttek egyházához, akik fel vannak jegyezve a mennyben, és mindenki bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely hangosabban kiált, mint Ábelé.

Mk 6,6-13

És csodálkozott hitetlenségükön. Ezután bejárta a helységeket a környéken és tanított. Közben magához hívta a tizenkettőt, és elkezdte őket kettesével elküldeni. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett. Meghagyta nekik, hogy az útra vándorboton kívül semmit ne vigyenek; se táskát, se kenyeret, se pénzt az övükben. Sarut kössenek, de ne öltözzenek két köntösbe. Azt mondta nekik: ,,Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem mentek onnan. Ha pedig valahol nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek ki, rázzátok le lábatokról a port is, bizonyságul ellenük.” Azok elmentek, és hirdették, hogy tartsanak bűnbánatot. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és azok meggyógyultak.

Izrael népét mélységesen, idegrendszerébe és sejtjeibe ivódva meghatározta az az istenélmény, amelyben része volt Mózessel a szent hegyen. Ezt az alapvető vallási tapasztalatot, a fönséges és rémületet keltő találkozást a mindenható Istennel a szent nép tagjai szívük mélyén őrizték, s apáról fiúra hagyományozták. Isten végső önkinyilatkoztatása azonban nem félelmetes és rettegést keltő, mert ő nem félelemben akarja tartani az embert, akit saját képére és hasonlatosságára alkotott. Az isteni mindenhatóság, a végtelen fölség kinyilatkoztatása a Golgota hegyén álló keresztfa, melyen a vérző Krisztus haldoklik. Itt mutatja meg Isten, hogy ő mindenhatóságán, bölcsességén és minden tökéletességén túl maga a szeretet. Olyan hatalom, amellyel nem mérkőzhet az emberi kevélység. 

Mi ehhez a szent hegyhez járultunk: a mennyei Jeruzsálemhez, ahol a középpontban Krisztus keresztje áll; az angyalok ezreihez és a szentek megszámlálhatatlan seregéhez, ahhoz az ünneplő közösséghez, mely a Szeretet-Isten győzelmét ünnepli szüntelen. Ebből fakad az Egyház missziója is, mely nem lehet más, mint az Úr halálának hirdetése a feltámadás erőterében, amíg Krisztus el nem jön újra az idők végén. Az angyalok és szentek közösségével való eleven kapcsolat annyira lényeges, hogy enélkül nem is lehetünk igazán keresztények. Élő‑e a kapcsolatunk ezzel a közösséggel? Vagy elválasztjuk a Titokzatos Testet a Főtől? 

Járuljunk oda a szent hegyhez és az új szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz, az angyalok ezreihez és a szentek seregéhez minden szentmisén, minden imádságunkban és szívből jövő fohászunkban, hogy Krisztus ránk hulló vére megtisztítson és új élet forrása legyen bennünk. Azután induljunk, és tegyünk tanúságot szavunkkal és életünkkel az Isten országáról, mely az értünk meghalt és feltámadott Krisztus élete bennünk.

Lelki morzsák

Ima:

  Mily nagy a te szereteted, Jézusom, testvérem, barátom és lelkem  jegyese! Nekem, aki Júdásnál inkább  oly sokszor elárultalak, nemcsak  a béke és a szeretet csókját akartad adni, hanem eledelül adtad önmagad, és egyesültél velem, sőt, engem,  a semmi és  méltatlan teremtményt önmagaddá  formálsz, mérhetetlen és végtelen Isten, én Teremtőm!

Lelki útravaló a mai napra

Február 6. - Uram, szükségem van rád, nyisd meg szívem kapuját!

Minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. (Zsid 3,4)

Ha egy falu utcáin sétálunk, és az egymás után sorakozó házakat figyelmesen megvizsgáljuk, akkor a ház legmagasabb pontja sokszor arról árulkodik, hogy ki és mikor építette. Igaz, leginkább átszalad ezeken az apró, de fontos tudósításokon a tekintetünk, mert inkább a ház stílusát, színét, elhelyezkedését figyeljük. A felirat azért kerül a ház legmagasabb pontjára, hogy ne a házat magát, hanem alkotóját dicsérjék és ünnepeljék csodálói. Mi is különböző formájú és különböző színű "építmények" vagyunk, akiket Isten alkotott a föld porából, saját hasonlatosságára. Felírta ránk nevét, és saját Lelkét költöztette belénk, hogy ne magunkkal kérkedjünk, hanem őt dicsérjük.

 A kisgyermek, amikor megszületik, tiszta és feddhetetlen, ugyanúgy, mint egy új ház, de az idők elteltével, ahogyan a ház megrom lik és renoválásra kényszerül, nekünk is meg kell újulnunk. Ahogyan lakásunk minden zugát rábízzuk a felújítókra, ugyanúgy át kell engednünk teljes lényünket a renoválónak, aki Jézus Krisztus. Csak egyedül ő képes arra, hogy visszaírja házainkra a viharok által lekoptatott vagy teljesen lemosott Alkotónk nevét. Bízzuk hát bátran és teljes odaadással magunkat Krisztus újjáteremtő erejére!

 Ó drága Jézus, vésd be mélyen szívem mélyére szent neved, Hogy benne hű szerelmed éljen, betöltve teljes éltemet, Hogy szóban, tettben, mint tükörkép, csak Jézus fénye tükröződjék. Imádom azt a nagy szerelmet. (Erdélyi EÉ - részlet)

  Teremtő mennyei Atyám! Köszönöm, hogy engem is saját hasonlatosságodra teremtettél. Bánom, hogy sokszor nem veled, építőmmel, hanem saját magammal kérkedtem, így megcsorbítva a te szent nevedet. Kérlek, tisztíts meg engem, és írd vissza rám Alkotóm nevét, hogy ne magammal, hanem veled dicsekedjek egyedül. Áldom szent neved, és dicsérlek téged szüntelen! Ámen.

 Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

Elmélkedés (Regnum Christi): Krisztus rejtettsége és tisztelete

 2013. február 6. Évközi negyedik hét - Miki Szent Pál és társai, vértanúk

          Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: "Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?" És megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte: "Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában." Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.

 Bevezető ima: Uram, taníts engem az alázatosság erényére! Alázatosnak lenni azt jelenti, hogy nem akarunk mindjárt boldogságot és vigaszt megélni, hanem képesek vagyunk felvállalni a szenvedést és a szárazságot is. Emberi természetünk emberi vigaszt és megkönnyebbülést keres. Ha követni akarlak Uram, gyakran le kell mondanom erről a vigasztalásról. Ez nem egyszerű, de mégis lehetséges számomra, ha az imában egységben maradok veled. Segíts szeretetemet növelni, hogy kész legyek a keresztet választani, hogy ezzel tetszésedre legyek és minél inkább hozzád hasonlítsak!

 Kérés: Úr Jézus, segíts, hogy örömömet leljem abban, ha irántad való szeretetből mások előtt rejtve maradnak tetteim, és elfelejtenek engem!

 1. Rejtett élet. „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott?” Jézus rokonai csodálkoztak és döbbenten figyelték Őt, hiszen gyermekkorától fogva ismerték, s ifjú korában is rendszeresen találkoztak vele. Jézus még sosem mutatott ilyen bölcsességet és tudást. Az Ő létezésében nem volt semmi rendkívüli. Krisztus megelégedett azzal, hogy mennyei Atyjának akaratát teljesítse következetesen a hallgatásban és az engedelmességben. Jézus az idő elérkezte előtt nem nyilatkoztatta ki isteni dicsőségét, és amikor elérkezett az ideje, mindent azért tett, hogy az Atya akaratát teljesítse.

 2. A világ dolgai elmúlnak. Szent János első levelében óv minket attól a túlzott vágytól, hogy másoknak akarjunk tetszeni, és csak a külsőséges világnak éljünk. Ezek az e világ szellemének kísértései, amelyek képesek kioltani bennünk az Isten iránti szeretetet. „Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van!” (1Jn 2,15) – int minket az apostol, mert „a világ elmúlik a kívánságaival együtt.” (1Jn 2,17) Ha csak ennek a világnak élünk, vagy csak másoknak akarunk tetszeni, kizárólag saját érdekeinkért és bérünkért élünk – így már nem Istenért és mások igazi javáért élünk. A szenvedély – hogy mások szeressenek és lássanak minket – teljesen képes eluralkodni rajtunk, és így kioltja bennünk a Krisztus követése utáni vágyat. Legyen az a célunk, hogy egyedül Jézus Krisztusnak tetszünk, és Őt kövessük, mert ránk is érvényes: „Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre.” (1 Jn 2,17)

 3. Krisztust tisztelni a házamban. "Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában." Nagy a veszélye annak, hogy Krisztus és a hit magától értetődővé válnak számunkra. A mi Urunk mindent megadott nekünk, még azt is, hogy az Eucharisztiában az Ő testét és vérét naponta magunkhoz vegyük. Természetünk lassú a hitre, és hideg, mint a jég – különösen, ha a szeretetről és a háláról van szó. Szét kell tépnünk a megszokás és a középszerűség láncait, és felizzítani magunkban újra a szeretetet és az őszinte hálát Isten adományaiért, különösen pedig az Oltáriszentség ajándékáért. Legyen a házamban és a szívemben mindig tisztelet az Úrnak!

 Beszélgetés Krisztussal: Uram, hiszek benned és szeretlek téged. Lehet, hogy mások kevésbé szeretnek, vagy tisztelnek, én azonban nem akarok közömbös lenni feléd. A szívem a trónusod, és lelkem a templomod. Jöjj, maradj bennem, foglald el a téged megillető első helyet és uralkodj szívemben!

 Elhatározás: Meg akarom tisztítani gondolataimat, hogy örökre Krisztus uralkodhasson szívemben és lelkemben. A mai napon Őt akarom dicsőíteni gondolataimmal és cselekedeteimmel

 P. Patrick Murphy LC   (Mk 6, 1-6 )

Elmélkedés - Barsi Balázs - Évközi 4. hét - Zsid 12,4-7.11-15

       Mert még nem álltatok ellen a vérontásig a bűn ellen vívott harcban, és elfelejtettétek a vigasztalást, amely nektek, mint fiaknak szól: ,,Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha büntet, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz minden gyermeket, akit magához fogad." A fegyelemért szenvedtek. Mint fiakkal, úgy bánik veletek Isten, s melyik fiú az, akit apja nem fenyít meg? A fenyítés a jelenben nem látszik ugyan örvendetesnek, inkább elszomorítónak. Később azonban azoknak, akik általa megedződtek, az igazságosság békeszerző gyümölcsét adja. Ezért tehát feszítsétek ki lankadt kezeteket és ingadozó térdeiteket, és lábatokat szoktassátok egyenes járásra, hogy a béna tag ne ficamodjon ki, hanem gyógyuljon meg! Békességre törekedjetek mindenkivel, és megszentelődésre, mert enélkül senki sem fogja meglátni Istent. Ügyeljetek arra, hogy senki se hanyagolja el Isten kegyelmét, nehogy a keserűségnek valamilyen hajtása felnövekedve zavart okozzon, és így sokan megfertőződjenek.

 Mk 6,1-6

 Ezután kijött onnan, és elment a saját falujába. A tanítványai követték. Amikor szombat lett, elkezdett a zsinagógában tanítani. Sokan, akik hallgatták, csodálkoztak tanításán, és azt kérdezték: ,,Honnan vette ez mindezt? Milyen bölcsesség az, amely neki adatott? És milyen csodák történnek a keze által? Nem az ács ez, Mária fia, Jakab és József és Júdás és Simon testvére? Nem az ő nővérei vannak itt nálunk?" És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik: ,,Nem vetik meg a prófétát, csak a maga hazájában, a rokonságában és a házában." Nem is tehetett ott egy csodát sem, csak néhány beteget gyógyított meg, kezét rájuk téve. És csodálkozott hitetlenségükön. Ezután bejárta a helységeket a környéken és tanított.

 Isten kegyelmének jó felhasználása vagy elhanyagolása nem a mi magánügyünk, hanem mindkettő kihat Krisztus Titokzatos Testének egészére. Keresztény hivatásunkon belül mindegyikünknek megvan a maga sajátos feladata, küldetése, melynek betöltésében sajátos kegyelmek segítik. Súlyos a felelősségünk, mert aki elhanyagolja a kegyelmet, nem csupán saját üdvösségével játszik, de másokat is veszélybe sodor; tevékenysége nem csak haszontalan és értéktelen, hanem egyenesen káros és mérgező lesz.

 Első és legfontosabb feladatunk ezért, hogy a nekünk juttatott isteni kegyelmeket felismerjük, azokat megköszönjük és el ne hanyagoljuk. Ne aggódjunk amiatt, hogy mások szemében esetleg botránykő vagyunk, hogy kinéznek, lesajnálnak, amiért élhetetlennek látszunk, vagy mert úgy tűnik, nem találjuk a helyünket és nem visszük sokra. Ne féljünk csalódást okozni azoknak, akik úgy éreznek magukénak, mint Jézust a názáretiek: előítéleteikbe, kicsinyes elvárásaikba, szűklátókörűségükbe zárva.

 Nem az a lényeges, hogy mi látszik abból, amit a kegyelem visz végbe bennünk és általunk, hanem hogy e kegyelmet befogadva egyre inkább hagyjuk sodortatni magunkat az egyéni ambícióinkat részben magába ölelő, részben félresöprő, túlhaladó isteni akarattal. Hogy felismerjük és jól meg tudjuk különböztetni, mi az, amit nekünk kell megtennünk, s mi az, amit Isten akar elvégezni.

 Azok a ferences és jezsuita vértanúk: Keresztelő Szent Péter, Miki Szent Pál és társaik, akikről a mai napon megemlékezünk, együttműködtek Isten kegyelmével, amikor Japánban misszionáriusként hirdették Krisztust, templomokat és kórházakat építettek, s Isten kegyelmébe ajánlották magukat, amikor a vérengző Taycosáma császár halálra ítélte és különös kegyetlenséggel kivégeztette őket. Földi szempontból kudarcot vallottak, Krisztus szempontjából viszont betöltötték küldetésüket: életükkel és halálukkal egyaránt őt hirdették és dicsőítették meg japán földön.

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki morzsák. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting