Lelki Morzsák

                             IMA  A  SZERZETESEKÉRT

 

      

                                2014 - MOCSA - 2015

 

1./ Ima:

 

Hálát adok neked, Urunk, hogy hiszem és tudom: életünknek értelme és célja

   van. Nem vég  és pusztulás vár  ránk, hanem feltámadás  és boldogság.  Nem

   tudjuk ugyan most  még elképzelni  a beteljesedést, de  azt tudjuk,  Uram,

   hogy te legyőzted a halált.

   (M. Seitz-Fr. Thlele)

  

2./ Igenaptár:

 

2015.10.31. szombat

Isten nem bánja meg kegyelmi adományát és meghívását

Róm 11,1-2a.11-12.25-29

Azt kérdem tehát: Vajon elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! Hiszen én is izraelita vagyok, Ábrahám utóda Benjamin törzséből. Isten nem taszította el népét [Zsolt 94,14], amelyet eleve magáénak ismert. Vagy nem tudjátok, mit mond az Írás Illésről, hogyan tesz panaszt Istennél Izrael ellen? Azt kérdem mármost: Vajon úgy botlottak-e meg, hogy végleg elessenek? Semmiképpen sem. Ellenkezőleg, az ő vétkükből üdvösség támadt a pogányoknak azért, hogy őket versengésre serkentse. Ha pedig már a vétkük is nyereség a világnak, és mulasztásuk gazdagodás a pogányoknak, mennyivel inkább az lesz a beteljesedésük! Nem akarom, testvérek, hogy saját bölcsességetekre hagyatkozzatok, és meg ne ismerjétek azt a titkot, hogy a vakság Izraelnek csak egy részében következett be, addig, amíg a pogányok összessége be nem lép, s így majd egész Izrael üdvözül, amint meg van írva: ,,Eljön a Szabadító Sionból, és elfordítja Jákobtól a gonoszságot [Iz 59,20-21 G]. S ez lesz velük a szövetségem, amikor elveszem a bűneiket’’ [Jer 31,33-34]. Ők az evangéliumot tekintve ellenségek ugyan a ti javatokra; a kiválasztottságot tekintve azonban igen kedvesek az ősök kedvéért. Isten ugyanis nem bánja meg adományait és hívását.

Zs 93

Uram, bosszúállás Istene, bosszúállás Istene, jelenj meg! Kelj fel, ó föld bírája, fizess meg a kevélyeknek! Meddig fognak, Uram, a bűnösök, meddig fognak még a bűnösök dicsekedni? Fecsegnek, vakmerően gonoszságot beszélnek és kérkednek mind a gonosztevők. Népedet, Uram, elnyomják, örökségedet sanyargatják. Meggyilkolják az özvegyet s a jövevényt, lemészárolják az árvákat. Azt mondják: ,,Nem látja ezt az Úr, Nem veszi észre Jákob Istene.’’ Eszméljetek, ti oktalanjai a népnek, ostobák mikor tértek észhez? A fül plántálója ne hallana, s a szem alkotója ne látna? Ne büntetne, aki dorgálja a népeket, aki tudományra tanítja az embert? Ismeri az Úr az emberek gondolatait és tudja, hogy hiábavalók. Boldog az az ember, akit te oktatsz, Uram, és megtanítasz törvényedre, hogy megóvd őt a gonosz napoktól, amíg a bűnös számára a verem el nem készül. Mert nem taszítja el népét az Úr, és nem hagyja el örökségét. Mert az ítélkezés visszatér az igazsághoz, és követik mind az igazszívűek. Ki kel fel értem a gonoszok ellen, ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben? Ha az Úr nem nyújtott volna segítséget, már-már a némaság helyén lakoznék a lelkem. Ha azt mondtam: ,,Inog a lábam’’, megsegített a te irgalmad, Uram. Bármilyen sok fájdalmam volt szívemben, vigasztalásaid felvidítottak engem. Lehet-e köze hozzád a hamisság ítélőszékének, amely nyomorúságot szerez a törvény ellenére? Az igaz életére leskelődnek ők, s elítélik az ártatlan vért. De nekem oltalmam lett az Úr, és menedékem sziklája az én Istenem; Ő megtorolja rajtuk hamisságukat, saját gonoszságukkal semmisíti meg őket; Megsemmisíti őket az Úr, a mi Istenünk.

Lk 14,1.7-11

Történt pedig, hogy Jézus szombaton az egyik vezető farizeus házába ment étkezni, és azok figyelték őt. A meghívottaknak pedig példabeszédet mondott, mert megfigyelte, hogy hogyan válogatják az első helyeket. Ezt mondta nekik: ,,Amikor lakodalomba hívnak, ne ülj az első helyre. Mert ha nálad előkelőbbet is meghívtak, odajön az, aki téged és őt is meghívta, és azt mondja neked: ,,Add át a helyedet!'' És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát meghívnak, menj, telepedj le az utolsó helyre. Akkor odajön majd az, aki meghívott, és ezt mondja neked: ,,Barátom! Menj följebb!'' Így tiszteletet ébresztesz az egész vendégsereg előtt. Mert aki magát fölmagasztalja, megalázzák, és aki magát megalázza, fölmagasztalják.’’

 

3./ Elmélkedés 1 ( Regnum Christi)

 

„Barátom, menj följebb!”

2015. október 31. Évközi harmincadik hét – szombat
P. James Swanson, LC

Lk 14, 1. 7-11
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik. „Amikor lakodalomra hívnak, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: „Add át a helyedet neki!” És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: „Barátom, menj följebb!” Milyen kitüntetés lesz ez számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”

Bevezető ima: Uram, segíts jól imádkoznom, hogy egyre jobban azzá az emberré váljak, akit Te kigondoltál, mikor megteremtettél engem! Csak a veled való mély, bensőséges kapcsolat által láthatom meg tisztán azt a személyt, akinek elképzeltél engem. Csak így fogadhatom be azokat a kegyelmeket, amikre szükségem van, hogy előbbre léphessek az átformálódás útján.

Kérés: Uram, segíts önzésemet szeretettel, büszkeségemet alázattal és bizalmatlanságomat bizalommal legyőznöm!

1. Mindent hallani akarok magamról. Előbb vagy utóbb mindannyian megtapasztaljuk a nemtetszés érzését, amikor valaki olyan mellett kell lennünk, aki egyfolytában magát „reklámozza”. Talán mi magunk csináljuk ezt, föl sem fogva, mennyire zavarja ez a körülöttünk levőket. Vegyük egy férfi esetét, a legszebb férfiét a világon, máskülönben, aki folyamatosan és megállás nélkül magáról beszél. Önmaga a kedvenc témája. Lehetetlen leülni vele beszélgetni néhány percig, esetleg meginni vele egy kávét vagy bármit is csinálni vele anélkül, hogy ne a legfrissebb hősies cselekedetét vagy az ilyen-olyan véleményét kellene meghallgatni. Ha megkérdeznék, hogy többet beszélt-e magáról, mint amennyit mások szoktak, azt felelné, hogy épp annyit beszél magáról, mint amennyit mások magukról. Ahelyett azonban, hogy örömet szerezne a körülötte levő embereknek, ez a fő szépséghibája valóságos bukást jelent számára.

2. Az első a szívedben. Másik oldalról nézve, néha meg olyan emberekkel találkozol, akik nem lobogtatják saját zászlajukat. Úgy tűnik, hogy létezésük főbb oka, hogy támogassanak és segítsenek másokat. Lehet, hogy nem mindig veszed észre az ilyen embereket magad körül, de megállapítod a hatásukat. Mindenki boldogabb. Kevesebb stressz van a levegőben. Az emberek kevésbé tűnnek aggódóknak. Az ilyen emberek beolajozzák a kerekeket. Ha szükséged van egy kézre, ők ott teremnek, ráadásul még kérned sem kell őket. Támogatásuk és barátságuk adott. Tudod, hogy számíthatsz rájuk. Egy vagyont érnek, bárhol is dolgozzanak, mert tudják, hogyan kell a körülöttük levő embereket még hatékonyabbá tenni. Mindenki kedveli őket. Lehet, hogy nem a legnagyszerűbb a személyiségük vagy nincs annyi társadalmi jártasságuk, ám ez senkit sem izgat. A jóság csakúgy árad belőlük. Bár igénytelennek és jelentéktelennek tűnnek, minden körülöttük levő nagyra becsüli őket. Anélkül, hogy realizálnák, hogy ők vannak a legmagasabb helyeken mindenki szívében.

3. A gőg vagy a szeretet fog növekedni bennem? Milyen ember vagyok? Csak magamat tolom előtérbe? Vagy amikor csak tudom, megteszem, ami tőlem telik, hogy segítek másoknak, és boldoggá tegyem őket? Ez vezet a valódi beteljesedéshez. Jézus mondja, hogy, akik elsők akarnak lenni, utolsók lesznek, és mindenkinek szolgálniuk kell. Tehát Jézus azt mondja, hogy ambícióim elérésének módja, a szolgálat? Semmiképpen sem, itt nem erről van szó. Jézus nem törődik a mi gőgünk csillapításával. Ő azt mondja el nekünk, hogyan lehetünk elsők az Ő szívében. Ha első akarsz lenni Krisztus szívében, szolgálj másokat! Sőt, ha megvan benned az alázat másokat szolgálni, észre fogod venni, hogy te is előkelő helyre jutsz mások szívében. Amikor alacsonyabb helyet szánsz magadnak, ők mindig magasabbra fognak ültetni téged.

Beszélgetés Krisztussal: Édes Jézusom, gyakran szolgálom magamat és saját becsvágyamat, Te viszont azt akarod, hogy mások szolgálatával törődjek. Segíts nekem jobban figyelnem a szeretetre, mert ez az, ami tényleg számít! Add, hogy ne arra figyeljek, amit a világ értékel: az üres, önérdekű tevékenységekre! Ha csak tizedét tölteném mások szolgálatával annak az időnek, amit „önreklámozással” töltök, sokkal jobb helyzetben lennék.

Elhatározás: Ma teszek egy szolgálatot valakiért – lehetőleg úgy, hogy ne vegye észre. Az ilyen tettek azok, amik a legmélyebben kifejezik a szeretetet. Emlékezz: ha vársz valamit cserébe – legyen az csak egy köszönet –, akkor az nem szeretet, hanem üzletelés! 


A pápa imaszándéka 2015. október hónapra:

Egyetemes szándék: hogy megszűnjék az emberi személy áruként való kezelése, mint a rabszolgatartás modern formája. 

Evangelizációs szándék: hogy az ázsiai kontinens keresztény közösségei misszionárius lelkülettel hirdessék az evangéliumot mindazoknak, akik arra várnak.

Erdő Péter bíboros atya 2015. októberi imaszándéka: Imádkozzunk a családszinódusért és a hívő családokért, hogy remény és erőforrás legyenek az emberiség számára.

 

4./ Elmélkedés 2 (Horváth István Sándor)

  

 Az evangéliumi  jelenet  a  farizeus  házában  folytatódik,  ahová  Jézust

   vendégségbe hívják.  Úgy tűnik,  mintha mindenki  hirtelen  megfeledkezett

   volna arról, hogy Jézus szombaton gyógyított s ezzel megszegte a törvényt.

   Ismét nyugodt a légkör, a  meghívott vendégek helyet keresnek maguknak.  A

   zsidó szokások szerint a vendéglátás nem csupán közös étkezést  jelentett,

   hanem az  ilyen  alkalmak során  a  nagyobb tekintélynek  örvendő  tanítók

   kifejtették tanításukat s a többiek  megvitatták azt. Bizonyára Jézust  is

   felkérhették, hogy  szóljon  valamit,  tanítsa  a  jelenlévőket.  Tanítása

   témájául a meghívottak viselkedését választja, akik az előkelőbb  helyeket

   keresték maguknak. Alázatot nélkülöző magatartásuk ösztönzi az Urat  arra,

   hogy  az   alázatról,   az   egyszerűségről,   mint   a   vallásos   ember

   alapmagatartásáról tanítsa őket.  A nagyravágyás, a  törtetés méltatlan  a

   hívő, a vallásos emberhez.

   Jézus így foglalja  össze tanítását: „mindazt,  aki magát  felmagasztalja,

   megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják” (Lk 14,11).  E

   kijelentést olvasva már nem is egy farizeus házában, nem egy zsidó lakomán

   érezzük magunkat, hanem  a keresztény közösségben,  amely közösség  tagjai

   számára elengedhetetlen tulajdonság az alázat. Követem-e alázatban Jézust,

   aki nem uralkodni, hanem szolgálni jött a világba?

   © Horváth István Sándor

 

 

 

 

 

 

Lelki Morzsák

                             IMA  A  SZERZETESEKÉRT

 

      

                                2014 - MOCSA - 2015

 

1./ Ima:

 

Uram, bennem sötét van, de te vagy a világosság. Egyedül vagyok, de te nem

   hagysz el engem. Kislelkű vagyok, de te vagy a segítőm, Nyugtalan  vagyok,

   de te vagy a béke. Keserűség tölt el engem, de te vagy utam, életem. Bármi

   történjék is velem az életben, Isten a tenyerén hordoz engem.

   (D. V. Bonhoeffer)

 

2./ Igenaptár:

 

  2015.10.30. péntek

 

   Azt kívánnám, hogy magam legyek távol átkozottként Krisztustól

   testvéreimért

     __________________________________________________________________

 

   Róm 9,1-5

 

   Igazat mondok Krisztusban, nem hazudom, a lelkiismeretem mellettem tesz

   tanúságot a Szentlélekben, hogy nagy a szomorúságom és szívemnek

   fájdalma szüntelen. Hiszen azt kívánnám, hogy magam legyek átkozottként

   távol Krisztustól testvéreimért, test szerint való rokonaimért, az

   izraelitákért, akiké a gyermekké fogadás, a dicsőség, a szövetségek, a

   törvényadás, az istentisztelet és az ígéretek. Övék az atyák, és test

   szerint Krisztus is közülük való, aki mindenek fölött álló, örökké

   áldott Isten. Ámen.

 

   Zs 147

 

   Dicsérd az Urat, Jeruzsálem, Dicsérd Sion, Istenedet, Mert ő erőssé

   teszi kapuid zárait, megáldja benned fiaidat. Békességet ad

   határaidnak, és a búza javával lakat jól téged. Elküldi szavát a

   földre, igéi gyorsan futnak. Olyan havat ad, mint a gyapjú, és mint a

   hamut, szórja a zúzmarát. Mint a morzsát, úgy hullatja jegét, ki tudja

   hidegét elviselni? De ha elküldi igéjét, felolvasztja azokat, a szele

   fúj, és folynak a vizek. Kihirdeti igéjét Jákobnak, törvényeit és

   rendeleteit Izraelnek. Nem tett így egyetlen nemzettel sem, nem

   ismertette meg őket rendeleteivel. ALLELUJA!

 

   Lk 14,1-6

 

   Történt pedig, hogy Jézus szombaton az egyik vezető farizeus házába

   ment étkezni, és azok figyelték őt. Ott egy vízkóros ember került

   elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól:

   ,,Szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem?’’ Azok csak hallgattak. Erre

   megérintette a beteget, meggyógyította, és elbocsátotta. Aztán így

   szólt hozzájuk: ,,Ha közületek valakinek a fia vagy az ökre kútba esik,

   nem húzza-e ki rögtön, akár szombaton is?’’ Erre nem tudtak mit

   felelni.

 

3./ Elmélkedés 1 ( Regnum Christi)

 

Megfigyelnek
2015. október 30.
Évközi harmincadik hét – péntek P. Patrick Langan, LC

Lk 14, 1-6

Történt pedig, hogy Jézus szombaton az egyik vezető farizeus házába ment étkezni, és azok figyelték őt. Ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól: ,,Szabad-e szombaton gyógyítani vagy nem?'' Azok csak hallgattak. Erre megérintette a beteget, meggyógyította, és elbocsátotta. Aztán így szólt hozzájuk: ,,Ha közületek valakinek a fia vagy az ökre kútba esik, nem húzza-e ki rögtön, akár szombaton is?'' Erre nem tudtak mit felelni.

Bevezető ima: Uram, kérlek, növeld hitemet, reményemet és irántad való szeretetemet. Nem a saját önző indíttatásból kérem, hanem, hogy jobb tanúd lehessek ebben világban, mely ismereted hiánya miatt haldoklik. Hadd legyek fény a sötétségben, hirdetve, amit saját szememmel láttam és saját fülemmel hallottam!

Kérés: Hadd tegyek tanúságot rólad a világban, ahol gyakran nem törődnek veled!

1. És ők megfigyelték. Az Úr belelát a körülötte lévők fejébe. Kérdésével nyilvánvalóvá teszi hamisságukat. Az Úr megáldja a hetedik napot, ők mégis megakadályozzák még a jó cselekedeteket is. Emiatt úgy tűnhet, hogy egy olyan nap, amikor már jót sem tehetünk, átkozott. Igyekezzünk mindig Isten tervének teljesítésén, használjuk fel minden percünket az Ő nagyobb dicsőségére!

2. Csöndben maradtak. A vízkóros nem kérte a gyógyulást, talán mert félt a farizeusoktól, de Krisztus látta a kívánságot a szívében. Krisztus nem azzal törődik, hogy mit gondolnak a farizeusok, hanem az a fontos neki, hogy jót tegyen. A farizeusok csöndben maradnak, mert tudják, hogy Krisztus valami olyat ad ennek az embernek, amire ők képtelenek lennének, hiszen a szívük bezárult a beteg előtt. Ennek a világnak semmilyen öröme nem töltheti be azt a szívet, amely egyszer megismerte és megszerette Krisztust.

3. Mindig Krisztusra figyelj! Ebben az evangéliumi részben, mind a vízkóros, mind a farizeusok Krisztusra tekintenek. A farizeusok szkeptikusak, a csoda láttán sem rebben meg a szemük. A szenvedő ember szívén keresztül tekint az Úrra. Arra vágyik, amit csak Krisztus adhat meg neki, és Krisztus nagylelkű segítsége nem marad el. Nem tudjuk később mi lesz ezzel az emberrel. Elképzelhetjük, hogyan tesz tanúságot a gyógyulásáról, még a farizeusok fenyegetőzése közepette is. Ahogyan Szent II. János Pál pápa mondta: „Ne féljetek!

Beszélgetés Krisztussal: Uram, bár mindig a hit szemével figyelném az életem történéseit, különösen, amikor nem értem, mi miért történik! Szeretnék mindenki előtt tanúságot tenni mindarról, amit velem és a családommal tettél, azzal a reménnyel, hogy tanúságom által növekszik a hitük. Sose engedd, hogy úgy legyek a közeledben, ahogyan a farizeusok! Bár soha ne venném magától értetődőnek kegyelmeidet!

Elhatározás: Elmondok ma egy imát valakiért, aki még nem nyitotta meg a szívét Krisztus előtt, hitetlensége vagy szkepticizmusa miatt. Bár imám és példám által, megpróbálhatnám Krisztust vinni a szívébe!


A pápa imaszándéka 2015. október hónapra:

Egyetemes szándék: hogy megszűnjék az emberi személy áruként való kezelése, mint a rabszolgatartás modern formája. 

Evangelizációs szándék: hogy az ázsiai kontinens keresztény közösségei misszionárius lelkülettel hirdessék az evangéliumot mindazoknak, akik arra várnak.

Erdő Péter bíboros atya 2015. októberi imaszándéka: Imádkozzunk a családszinódusért és a hívő családokért, hogy remény és erőforrás legyenek az emberiség számára.

 

4./ Elmélkedés 2 (Horváth István Sándor)

 

  Az evangéliumi jelenet ismét egy farizeus házában játszódik, ahová  Jézust

   vendégként hívják meg. A meghívás ténye önmagában jószándékot feltételez a

   meghívó részéről. Lukács evangélista viszont megjegyzi, hogy a  jelenlévők

   figyelték  őt.  Vagy   maga  a   házigazda  azért  hívta   meg  őt,   hogy

   beleköthessen,  ha  olyat  tesz,  amit  a  törvények  szerint  nem  szabad

   szombaton, vagy  csak a  jelenlévő többi  farizeus akarja  kihasználni  az

   alkalmat ugyanerre.  Ellenségeskedésük jól  ismert Jézus  számára,  hiszen

   korábban már többször kezdeményeztek vitákat vele, illetve vádolták meg őt

   azzal, hogy nem tartja meg és  tanítványaival sem tartatja meg a  szombati

   nyugalomra   vonatkozó   előírásokat.   Bár   tisztában   van   ellenséges

   szándékaikkal, mégsem utasítja  el a meghívást,  betér a farizeus  házába.

   Nem provokálni  akarja  őket,  nem  haragjukat  és  ellenszenvüket  akarja

   fokozni, hanem abban bízik, hogy tanítása talán jó hatással lesz valakire.

   A vízkórban szenvedő ember megjelenése rögtön feszültség forrásává  válik.

   Szombat van, a nyugalom napja, amikor nem szabad semmilyen munkát végezni,

   még gyógyítani sem. Jézus rögtön tudja,  hogy mit fog tenni s  cselekedete

   helyes. Erről  akarja meggyőzni  a farizeusokat  is, de  kérdésére ők  nem

   válaszolnak. A gyógyítás után Jézus egy olyan helyzetet mond el példaként,

   amelyben a  farizeusok  is  cselekednének,  dolgoznának.  Rosszindulatukat

   jelzi további hallgatásuk.

   © Horváth István Sándor

 

 

 

 

 

 

 

Lelki Morzsák

                             IMA  A  SZERZETESEKÉRT

 

      

                                2014 - MOCSA - 2015

 

1./ Ima:

 

Uram, kezet adtál nekünk, mi pedig  mindent meg akarunk vele ragadni.  Úgy

   szeretnénk  boldogok  lenni,  hogy  sokat  birtokolunk.   Szerencsétlennek

   érezzük  magunkat,  ha   a  javak  kezünkből   kihullanak,  ha   elvesztik

   ragyogásukat, ha megöregszenek, mint mi  magunk, és napról napra  fogynak.

   Add,  hogy  elvessük  a  túlzott  gondokat,  hogy  le  tudjunk  mondani  a

   legkedvesebbről is azért, hogy téged jobban birtokolhassunk.

   (G. Miller)

  

2./ Igenaptár:

 

 2015.10.29. csütörtök

 

   Ki ragadhat el minket Krisztus szeretetétől?

     __________________________________________________________________

 

   Róm 8,31b-39

 

   Mit mondjunk tehát mindezek után? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Ő, aki

   tulajdon Fiát sem kímélte, hanem odaadta értünk, mindnyájunkért, ne

   ajándékozna vele együtt mindent nekünk? Ki lenne vádlója Isten

   választottjainak? Isten az, aki a megigazulást adja; ki lenne hát az,

   aki kárhoztat? Talán Krisztus Jézus, aki meghalt, mi több, fel is

   támadt, Isten jobbján van, és közbenjár értünk? Ki szakíthat el minket

   Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás? Éhség,

   mezítelenség, veszedelem, üldözés, vagy kard? Amint írva van: ,,Miattad

   gyilkolnak minket naphosszat, olybá vesznek, mint a leölésre szánt

   juhokat’’ [Zsolt 44,23]. De mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki

   szeret minket. Abban ugyanis biztos vagyok, hogy sem halál, sem élet,

   sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem

   erők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat

   minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.

 

   Zs 108,21-31

 

   Velem azonban Uram, bánj nevedért kegyesen, Uram, és mivel irgalmad

   jóságos, szabadíts meg engem. Mert én nyomorult és szegény vagyok, és

   szívem összeszorult bensőmben. Elenyészem, mint a hanyatló árnyék,

   olyan vagyok, mint a lerázott sáska. Térdem a böjttől gyenge lett,

   húsom az olaj híján elsorvadt. Gúny tárgyává lettem előttük, ha látnak,

   fejüket csóválják. Segíts meg, Uram, én Istenem, ments meg engem

   irgalmadban! Hadd tudják meg, hogy a te kezed műve ez: ezt, Uram, te

   művelted. Átkozzanak ők, de te áldj meg engem, jussanak szégyenbe, akik

   ellenem felkelnek, s örvendezzen szolgád. Öltözzenek gyalázatba, akik

   bántanak engem, és palástként takarja őket a szégyen. Hangos szóval

   hálát adok az Úrnak, és áldom őt sokak előtt, mert jobbjára áll a

   szegénynek, hogy megmentse életét az ítélkezőktől.

 

   Lk 13,31-35

 

   Még abban az órában odajött hozzá néhány farizeus, és azt mondta neki:

   ,,Menj el, távozz innen, mert Heródes meg akar ölni.’’ Ő azt mondta

   nekik: ,,Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök

   és gyógyítok, ma és holnap, és harmadnap befejezem. De ma, holnap és a

   következő napon úton kell lennem; mert nem lehet, hogy próféta

   Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Te megölöd a

   prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor

   akartam egybegyűjteni fiaidat, mint a tyúk a csibéit a szárnyai alá, de

   te nem akartad. Íme, elhagyatott lesz a házatok. Mondom nektek, nem

   láttok engem, amíg el nem jön az idő, s mikor majd ezt mondjátok:

   ,,Áldott, aki az Úr nevében jön''’’ [Zsolt 118,26].

 

 

3./ Elmélkedés 1 ( Regnum Christi)

 

Isten magához akar vonzani bennünket 2015. október 29.

Évközi harmincadik hét – csütörtök P. Paul Campbell

Lk 13, 31-35

Még abban az órában odajött hozzá néhány farizeus, és azt mondta neki: ,,Menj el, távozz innen, mert Heródes meg akar ölni.” Ő azt mondta nekik: ,,Menjetek, mondjátok meg annak a rókának: Íme, ördögöket űzök és gyógyítok, ma és holnap, és harmadnap befejezem. De ma, holnap és a következő napon úton kell lennem; mert nem lehet, hogy próféta Jeruzsálemen kívül vesszen el. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Te megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek! Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint a tyúk a csibéit a szárnyai alá, de te nem akartad. Íme, elhagyatott lesz a házatok. Mondom nektek, nem láttok engem, amíg el nem jön az idő, s mikor majd ezt mondjátok: ,,Áldott, aki az Úr nevében jön”

Bevezető ima: Uram, hiszek benned olyan hittel, mely soha nem kísért meg téged. Bízom benned, és remélem, hogy megtanulom elfogadni és követni akaratodat akkor is, ha az az én szemszögemből értelmetlennek látszik. Irántad és a körülöttem élő emberek iránt való szeretetemet tedd hasonlóvá, kérlek, ahhoz a szeretethez, melyet Te mutatsz nekem!

Kérés: Uram, szeretnék meggyőződni az irántam való személyes szeretetedről.

1. Állhatatosnak maradni a küldetésben. Jézus ellenállásba ütközik Jeruzsálembe vezető útján. Farizeusok jönnek, hogy figyelmeztessék Őt Heródesre. Jézus nem hagyja magát elbizonytalanítani. Tudja, hogy Atyjának akarata az, hogy Jeruzsálembe menjen, és hogy odaadja életét a keresztfán. Nem rejtőzik el, és nem próbál meg Atyja akaratával szembeszegülni. Tudja, hogy a kereszt előtte van, de azt is tudja, hogy a halál és a kereszt még nem a vég. A halál túloldalán ott van a feltámadás: „harmadnap befejezem” művemet. Krisztus példája adjon nekünk bizakodást, hogy saját nehézségeink és harcaink közepette előre haladjunk. Hozzá kell fordulnunk, mert Ő tudja, hogy hogyan lehet állhatatosan megmaradni a küldetésben. És mivel az életünkbe szeretne költözni, ezért el fog minket kísérni ezen utunkon. Mindig velünk van, és kész arra, hogy kegyelmével és karja erejével segítsen nekünk.

2. A mások felé nyitott szív. Jézus megsiratta Jeruzsálemet. Szívét nem zárta el mások elől. Nem volt foglya saját magának vagy a problémáinak. Feláldozta az életét szabadon másokért. Mások elutasították Őt, de Ő nem utasította el ezeket az embereket. Nem volt elutasító azokkal szemben, akik fájdalmat okoztak neki. Szerette őket, és soha nem hagyott fel ezzel, a szeretettel. Ahogy egy tyúkanyó gyűjti szárnya alá a csibéit, úgy vágyódik Isten arra, hogy minden embert magához vonzzon. Engednünk kell Istennek, hogy magához vonzzon minket.

3. Imádkozzatok üldözőitekért! Jézus példát mutat, amit követnünk kell. Ne legyen zárva a szívünk! Nyitottnak kell lennünk mások szükségleteire, még azokéra is, akik az Egyházat ahol csak lehet, támadják, és üldöznek minket. Jézus szerette apostolait. Imádkozott azokért, akik üldözték Őt. Megáldotta azokat, akik Őt megátkozták. Csak a legjobbat akarta nekik, és feláldozta magát értük. Megmutatja nekünk, hogy hogyan gyakorolhatjuk a valódi keresztény szeretetet. Hogy hűségesek legyünk hozzá, szeretettel kell lennünk azok iránt is, akik nem úgy gondolkodnak és cselekednek, ahogy mi.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts mindig követnem a Te sugalmazásaidat! Gyakran akarom tenni a jót, de aztán elbizonytalanodom, és visszakozom. Segíts mindig újult erővel adnom, akkor is, ha fáradt és kimerült vagyok. Taníts meg arra, hogy Te mindig velem vagy, és sosem vagyok egyedül.

Elhatározás: Nyitott leszek egy családtagom vagy munkatársam szükségletére, és megpróbálom felajánlani a segítségemet. 


A pápa imaszándéka 2015. október hónapra:

Egyetemes szándék: hogy megszűnjék az emberi személy áruként való kezelése, mint a rabszolgatartás modern formája. 

Evangelizációs szándék: hogy az ázsiai kontinens keresztény közösségei misszionárius lelkülettel hirdessék az evangéliumot mindazoknak, akik arra várnak.

Erdő Péter bíboros atya 2015. októberi imaszándéka:

Imádkozzunk a családszinódusért és a hívő családokért, hogy remény és erőforrás legyenek az emberiség számára.

 

4./ Elmélkedés 2 (Horváth István Sándor)

 

  Az evangélium szerint  farizeusok figyelmeztetik Jézust,  hogy Heródes  az

   életére tör. Nem tudjuk, hogy jószándék áll-e a figyelmeztetés mögött vagy

   valamilyen  fondorlat,  hiszen  a  korábbiakban  is  többször  akarták  őt

   tanítása miatt  csapdába csalni.  Szavaikat az  Úr úgy  értékeli, hogy  el

   akarják  téríteni  őt  útjától  -   amely  Jeruzsálem  felé  vezet  -   és

   küldetésétől. Ezért beszél hozzájuk kemény szavakkal és ragaszkodik ahhoz,

   hogy folytassa útját.

   Az ószövetségi  idők  prófétáinak sorsára  utalással  jelzi, hogy  őrá  is

   hasonló sors vár. A zsidó nép a korábbi időkben nem szívesen hallgatott  a

   prófétákra, akiket Isten  azért küldött, hogy  figyelmeztessék őket  arra,

   hogy letértek a szövetség útjáról. Könnyebb volt számukra elhallgattatni a

   prófétákat,  mintsem   megváltoztatni  életüket   s  újra   megtartani   a

   törvényeket. Jézus  jól tudja,  hogy  az igazság  kimondása miatt  őrá  is

   hasonló sors  vár, hisz  folyamatosan növekszik  ellene a  szembenállás  a

   vallási  vezetők  részéről.  Azért  ragaszkodik  útjának  és  küldetésének

   folytatásához, mert ezt  az utat  jelölte ki számára  a mennyei  Atya s  ő

   mindig neki engedelmeskedik. Semmiféle  emberi akarat vagy fenyegetés  nem

   térítheti el őt attól, hogy küldetését megvalósítsa.

   Időnként érdemes megvizsgálnom, hogy jó  úton járok-e, azt teszem-e,  amit

   Isten kér tőlem.

                                                                  

  © Horváth István Sándor

 

 

 

Nagyböjti képek

 

Lelki Morzsák

Ima:

Urunk, Jézus Krisztus! Hisszük, hogy valóságosan és maradandó módon  jelen vagy az  Oltáriszentségben.  Hisszük,  hogy  a  szentáldozás  átváltoztató találkozás: a te szent  testeddé átváltozott kenyér átváltoztat,  átalakít minket. Azért járulunk  szentáldozáshoz, hogy magunk  is Krisztus  testévé váljunk. Hisszük,  hogy  a  szentáldozás  összeköt  minket  egymással  is. Egységet teremtő szentség  ez. Azáltal, hogy  te bemutatod áldozatodat  és önmagadat az  örök élet  kenyereként adod  nekünk, egy  új közösséget,  az Egyház élő közösségét hozod létre belőlünk. Hiszek, Uram, erősítsd bennünk a hitet!

 

 Lelki útravaló a mai napra

Június 2.

Csak téged kíván lelkem, Uram, téged!

Ha majd azt mondják nektek, hogy forduljatok a halottidézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt feleljétek: Nem Istenéhez kell fordulnia a népnek? (Ézs 8,19)Mai modern világunk számtalan formáját kínálja a bálványoknak, okkultizmusnak. Mindezek a kis babonákkal, a jóslással együtt megfertőzik az emberek életét. A mi lelkünket is megterhelhetik, és meg is terhelik gyakran. Egy történet így szól: Egy kislány hirtelen elveszítette édesapját, aki baleset következtében halt meg. Árván maradt, mert édesanyja már korábban meghalt. A faluba, ahol lakott, egy vándorcirkusz-társulat érkezett: bűvészek, mutatványosok és egy jósnő, aki azt hirdette magáról, hogy kapcsolatba tud lépni az elhunytakkal. A kislány azt remélte, hogy most beszélhet édesapjával. A jósnő becsapta a kislányt: trükk volt az egész a fényekkel és hangokkal; s nem is tudott beszélni halott apjával, c sak látni vélte alakját. Amikor rájött a lányka, hogy csalás az egész, nagyon csalódott lett, még inkább elkeseredett. Később megvigasztalódott, mert több rokona még élt, s ők nagyon szerették, befogadták. Ne keressük a kapcsolatot a halottakkal! Hiszen a mi Megváltónk, a mi szerető Istenünk élő Isten! Mit keresitek a holtak között az élőt? - hangzott a kérdés húsvétkor az angyalok szájából. Ne a jósokra hallgass, ne a babonákban higgy, hiszen az egyedül élő jóságos Isten szeretne a szívednek, gondolataidnak ura lenni! Hívd be a szívedbe, ővele lépj kapcsolatba, méghozzá szoros kapcsolatba!

Ő él, Ő él, Úr Jézus ma is él. Beszél velem és jár velem a keskeny ösvényen. Ő él, Ő él, üdvöt hozott nekem. Kérded, honnan tudom, hogy él: Mert él a szívemben! (A. H. Ackley)


Kérlek, mennyei Atyám, őrizz meg attól, hogy másban keressek nyugtot, békét. Köszönöm, hogy értem haltál, de feltámadtál, s mindennap elkísérsz vándorutamon, míg a mennybe f el nem viszel. Örökké légy áldott! Ámen.

Lelki útravalónk a Nyitott ajtó 1-2. c. könyvekből való.

    

Egy gondolat - mára:

 

A kedvesség ajtókat nyithat, hogy Istenről beszélhessünk. 
Foluke Bosede Ola (Oyo, Nigéria)

     

Elmélkedés 1 (Regnum Christi):

 

Egy étkezés, amire senki sem számított

2013. június 2. Krisztus Szent Teste és Vére (Úrnapja)

 

Lk 9,11-17

Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. Amikor a tömeg ezt megtudta, utánament. Ő magához engedte őket, beszélt nekik Isten országáról, és azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük, meggyógyította. A nap azonban már lemenőben volt, ezért a tizenkettő odament hozzá, és azt mondták neki: ,,Bocsásd el a tömeget, hogy a környékbeli falvakba és tanyákra menjenek, szállást vegyenek és ennivalót keressenek, mert itt puszta helyen vagyunk.'' Ő azonban azt mondta nekik: ,,Ti adjatok nekik enni!'' Azok ezt felelték: ,,Nincs több, mint öt kenyerünk és két halunk, hacsak nem megyünk el mi, és nem veszünk élelmet ennek az egész népnek.'' A férfiak ugyanis mintegy ötezren voltak. Ekkor azt mondta tanítványainak: ,,Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban!'' Úgy is tettek, és letelepítették valamennyit. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, az égre tekintett, megáldotta, megtörte, és tanítványainak adta, hogy adják a tömegnek. Mindnyájan ettek és jóllaktak. Azután fölszedték, ami utánuk megmaradt: tizenkét kosár maradékot.

 

Bevezető ima: Uram Jézus, megújítom hitemet, hiszen jelen vagy az Oltáriszentségben. Hiszem, hogy lejössz a mennyből minden misében, hogy velem legyél, és ott légy a tabernákulumban. Reményem forrása vagy. Segíts, hogy növekedjek az irántad való szeretetemben, és az Oltáriszentség iránti csodálatomban!

 

Kérés: Uram, add, hogy jobban értékeljem jelenlétedet az Oltáriszentségben!

 

1. Személy, nem tömeg. Képzeld el, amint Jézus tanítja a népet a Genezáreti-tó partján. A tó sötétkék, zöld dombok övezik és Urunk kitűnik fehér ruhájában. Én is ott lehetnék és hallgathatnám a szavait. Jézus szívére tekints és lásd, hogy a szeretetének, mely mindannyiunk fele irányul, nem elég, hogy beszéljen hozzánk és meggyógyítson minket! Szeretetét azzal akarja bizonyítani, hogy enni ad neked személyesen.

 

2. Igazi kenyér a mennyből. Jézus kívánsága, hogy megetesse a tömeget a tónál, végleg beteljesedik az utolsó vacsorán, amikor megalapítja az ünnepet, amiről az Egyház ma megemlékezik (Krisztus Szent Teste és Vére). A katekizmus 1374. pontja szerint az Eucharisztiában: „igazán, valóságosan és lényegileg jelen van a Mi Urunk, Jézus Krisztus lelkével és istenségével együtt az Ő teste és vére, és következésképpen az egész Krisztus." Krisztus szeretete nagyobb annál, hogy csupán öt kenyérrel és két hallal etetne meg engem, Ő saját testét és vérét adja.

 

3. Étel, hogy szent legyek. Előfordult veled akár egyszer is, hogy nem ettél egy napig, vagy akár csak nem reggeliztél? A nap végére gyengének érzi magát ilyenkor az ember. A Katekizmus 1394. pontja kimondja, hogy: „amint a testi táplálék az erők veszteségének pótlását szolgálja, az Eucharisztia úgy erősíti meg a szeretetet, amely a mindennapi életben hajlamos az elfáradásra." Krisztussal – táplálékunkkal az Eucharisztiában – semmi sem állíthat meg minket az életszentségért folytatott küzdelemben.

 

Beszélgetés Krisztussal: Szeretlek Uram az Oltáriszentségért – önmagad elajándékozásáért – hogy amikor semmit sem tudtál adni, saját testedet hagytad nekünk, ezzel szeretve minket mindvégig, Túlcsorduló szeretettel szeretsz, és ez eltölti a mi szívünket is szeretettel, hálával és tisztelettel.

 

Elhatározás: Amikor szentáldozáshoz járulok a mai napon, figyelmem Krisztusra összpontosítom, hogy meghalljam, mit kér tőlem.

 

Forrás: Regnum Christi mozgalom napi elmélkedése.
 

Elmélkedés 2 (Barsi Balázs):

 

Úrnapja

 

Ter 14,18-20

Melkizedek, Szálem királya pedig kenyeret és bort hozott eléje, mert a fölséges Isten papja volt. Megáldotta őt, és így szólt: ,,Áldja meg Ábrámot a fölséges Isten, aki az eget és földet teremtette, és áldott legyen a fölséges Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet!” Erre ő tizedet adott neki mindenből.

 

1Kor 11,23-26

Mert az Úrtól kaptam, amit átadtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: ,,Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre!” A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: ,,Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Tegyétek ezt, ahányszor csak isszátok, az én emlékezetemre!” Mert amikor ezt a kenyeret eszitek, és ezt a kelyhet isszátok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.

 

Lk 9,11b-17

Amikor a tömeg ezt megtudta, utánament. Ő magához engedte őket, beszélt nekik Isten országáról, és azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük, meggyógyította. A nap azonban már lemenőben volt, ezért a tizenkettő odament hozzá, és azt mondták neki: ,,Bocsásd el a tömeget, hogy a környékbeli falvakba és tanyákra menjenek, szállást vegyenek és ennivalót keressenek, mert itt puszta helyen vagyunk.” Ő azonban azt mondta nekik: ,,Ti adjatok nekik enni!” Azok ezt felelték: ,,Nincs több, mint öt kenyerünk és két halunk, hacsak nem megyünk el mi, és nem veszünk élelmet ennek az egész népnek.” A férfiak ugyanis mintegy ötezren voltak. Ekkor azt mondta tanítványainak: ,,Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban!” Úgy is tettek, és letelepítették valamennyit. Akkor fogta az öt kenyeret és a két halat, az égre tekintett, megáldotta, megtörte, és tanítványainak adta, hogy adják a tömegnek. Mindnyájan ettek és jóllaktak. Azután fölszedték, ami utánuk megmaradt: tizenkét kosár maradékot.

 

A mai ünnep szent olvasmányai rávilágítanak az Eucharisztia hármas misztériumára: az Isten fölsége előtti hódolatra, az engesztelő áldozatra és a szent lakoma valóságára. Az Úr vacsorája annak a hódolatnak és áldozatnak a gyümölcse, melyet Jézus az Atyának a kereszt oltárán bemutatott, ezért súlyos aránytévesztéshez, hitünk meggyengüléséhez vezet, ha ebből az összefüggésből kiragadva a szentmisét csupán ünnepi lakomának tartjuk.

 

A mi Urunk, Jézus azért árasztotta ki Egyházára a Szentlelket, hogy mindnyájunkat bevonjon az Atya előtti hódolatának és bűneinkért felajánlott szeplőtelen áldozatának kontextusába. Ez Pünkösd lényege: hogy belépünk Jézus örök istenfiúságának erőterébe földi életünket, a legmélyebben meghatározó teológiai összefüggésbe. Ezért nem mellékes az az emberi helyzet, amelyben az utolsó vacsora lezajlott, s ezért ismételjük meg minden szentmisén: „Azon az éjszakán, amelyen elárultatott…” Ez pedig azt is magában foglalja, hogy az eucharisztikus lelkületbe nemcsak az evangélium öröme, a szív tisztasága emel be, hanem a szenvedés is, szeretetünk visszautasítása, esetleg elárulása miatt, az a sajátos emberi és keresztény magány, melyet senkivel meg nem oszthatunk itt a földön, csak Istennek mondhatjuk el, egészen rábízva magunkat.

 

Az Eucharisztiát kezdettől fogva mint Krisztus megváltó művének foglalatát ünnepelte az Egyház, ezért minden valódi megújulásnak egyik, ha nem a legfontosabb eszköze az, hogy az Eucharisztia végtelenül törékeny, finom és gyöngéd misztériumát ismét a középpontba helyezzük. Hogy a mi életünk is az utolsó vacsora belső kontextusába emeltessék, az mindenekelőtt a Szentlélek műve bennünk, de nekünk is együtt kell munkálkodnunk vele azáltal, hogy a templomot, a liturgiát és életünket megtisztítjuk mindentől, ami méltatlan az Eucharisztiában jelen lévő Krisztushoz, áldozatainkat, szenvedéseinket, magányosságainkat és sebzettségeinket pedig egyesítjük az ő megváltó áldozatával, szenvedéseivel, magányával és sebeivel.

 

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Lelki morzsák. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting