Nagypéntek

Bocsáss meg nekünk

Krisztusunk, Te értünk meghaltál a kereszten,
s a véráztatta lepel, elkinzott testeden,
a sötét bűn pecsétjét örökre hordozza,
hogy lelkünknek béklyóját végleg feloldozza.

Annyi könnyet lemostál áldozatod révén,
hogy bűneinknek hada a pokol peremén,
enyészettől emésztetlen megtisztulhatott,
Atyád nekünk, bűnösöknek megbocsáthatott.

Mivé lett a véred, mely bűneink lemosta,
és sorsod a testedet hiába taposta,
ha a szenvedésed ára, oh, ily hasztalan,
zokog a lélek és a szív oly vigasztalan.

Úgy álltál ott, meggyötörten, kiszolgáltatva,
fejeden égett, izzott a töviskorona.
Az öt sebből a vér és víz hiába fakadt,
ha a földön a bűnök áradata maradt.

Meghurcoltan tépett a sors, álltál a Golgotán,
megremegett a világ szíve a kálvárián.
Áldott lelked átöleljük mély alázattal,
mert szívünk együtt dobban a Te fájdalmaddal.

Te értünk voltál, s áldozattal adtál nekünk,
és atyai jóságodtól mindig kérhetünk.
Add meg kérlek nekünk, hogy méltón szolgálhassunk,
segíts, hogy bűneinktől megszabadulhassunk.

(Zárug László)

 

erted is meghalt

2%-OS FELAJÁNLÁS

 Kérjük ajánlja fel az adója 2%-át 2016-ban!

        

         Az emberek jó része nem él a törvény által megadott 2%-os felajánlás lehetőségével, holott a felajánlás az adományozónak nem jelent anyagi terhet. Viszont ezzel a lehetőséggel számottevő segítséget nyújthat lovagrendünk számára, mindannyiunkat szolgáló közös karitativ céljaink eléréséhez.

Azért kérjük ajánlja fel adója 2%-át, hogy ebben az évben is folytathassuk tevékenységünket és segítsünk a rászorulóknak.

Hogyan teheti meg?

Az adójának 2%-át, amit amúgy sem kap kézbe, hanem a román állam pénztárába kerül, nekünk adományozhatja.

  1. - Töltse le a formanyomtatványt itt (230-as)
  2. - Nyomtassa ki.
  3. - Az I. pontnál adja meg adatait: név, személyi szám (CNP), lakcím, telefonszám, e-mail cím. (Kézzel illetve számítógépen is kitölthető!)
  4. - A II. pontnál rendelkezhet az adója 2%-áról, a 2-es pontnál:
    • Írja be a 2% összegét. Nem gond, ha nem tudja, mert a hivatal kiszámolja és kitölti. Tehát hagyhatja üresen ezt a részt.
    • Az egyesület nevét, adószámát és bankszámlaszámát a csatolt formanyomtatványban kitöltöttük a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend adataival!
  1. - Írja alá, írja be a dátumot.
  2. - Vigye vagy küldje el a helyi pénzügyhöz, vagy küldje el hozzánk, és mi továbbítjuk az illetékes pénzügyi hivatalhoz.

 

A felajánlás határideje 2016. május 25, de kérjük tisztelettel az ajánlását 2016. május 15-ig tegye meg.

További információkért, lépjen kapcsolatba velünk.

Köszönjük felajánlását!

Adventi üzenet - Velünk az Isten!

Velünk az Isten!

 

Világunk káoszában, az ünnepi csúcsforgalomban, amikor a lesiklott erkölcsöt magasztaljuk, úgy érzem, mintha a legszentebb értékeinket dobnánk ki a szemétre. Úgy tűnik, mintha a fülsüketítő zaj, a nagy néptömeg, a reklámok áradata a földre teperne bennünket.

Amikor a családok nagyobb része csodával határos módon, teremti meg ezisztenciáját, a kilátástalanság egyre fokozódik, és mégis ünnepre készülődünk, úgy érezhetjük, hogy mi is csak egy gazdasági tényező, vagy egy szám lettünk egy bonyolult egyenletben.

“Emberek lettünk lélek nélkül, földönfutók lábak nélkül, gondolkodók gondolat nélkül, csupa szívek érzéketlen kőszívvel, humanisták tervek nélkül, világhírű tudósok Miatyánk nélkül.”

Az év közben elszenvedett, elviselt keresztek ellenére, hinnünk kell az igéretben: Velünk az Isten! Nem vagyunk egyedül.

Karácsony óta zeng felénk ez az üzenet, hogy velünk az Isten. Magányunk, egyedüllétünk véglegesen megtört, ahogy Isten belépett ebbe a világba.

Közeli kapcsolatba akar kerülni velünk, és azt szeretné, ha belevonnánk Őt életünk minden részletébe. Bensőséges kapcsolatot akar velünk, része akar lenni az életünknek. Szeretné, ha ismernénk a hangját és követnénk Őt. Azt akarja, hogy tisztán halljuk a hangját és ne félelemben és zűrzavarban éljünk. Határozottnak, magabiztosnak és szabadnak akar látni. Azt akarja, hogy betöltsük a rendeltetésünket, és az Ő terve teljességében járjunk.

Karácsony ajándékára akkor tudunk igent mondani, ha megnyillunk az igazság előtt, mely Jézus Krisztus. Akkor, jelenléte fény lesz, megmutatja a problémáink megoldását, ötleteket ad ahhoz, hogyan nézzünk szembe különböző személyes és társadalmi helyzetekkel. Bátorságot ad, hogy végbevigyük, amit elhatároztunk. Kovász lesz az emberi életünk minden területén. Mert ez az igéret az, amelyből újjászületünk, amely reményt ad nekünk.

 T. Papp Márton, lovagrendi prior,a lovagrend lelki vezetője

koszoru advent

Örüljetek az Úrban szüntelenül!

Örüljetek az Úrban szüntelenül. Fil. 4.4

 

          Az előttünk álló ünnepekben ismét megtelik szívünk örömmel. A karácsonyfákon fellobbanó fényben, a boldogságtól ragyogó gyermek arcokban a közénk jött Megváltónk szeretete tündöklik elénk. Ez a karácsony nekünk itt élőknek különleges. Különlegessé teszi az ezer esztendő, amely főegyházmegyénk fennállását fémjelzi. Isten kiváltságosai vagyunk mi, akik megértük ezt a nagy évfordulót. Mit tehetnénk hát, mint engedni az apostol felszólításának és örömmel adni hálát az Úrnak azért, hogy a karácsonyi angyalok nemcsak a pásztoroknak, s rajtuk keresztül a választott népnek hirdették a legnagyobb örömhírt; hogy a betlehemi csillag nemcsak a napkeleti bölcseknek ragyogott fel és vezette el őket Jézus jászolához, hanem nekünk is adott egy Szent István királyt, s akinek lelkében kigyulladt a betlehemi csillag fénye felismertem a karácsonyi örömhír igazi értékét, minden erejével azon fáradozott, hogy ez az érték népe kincse is legyen, s ez a csillag alattvalóinak a szívét is beragyogja. Ezért alapított egyházmegyéket, köztük a miénket is, ezért hívott be misszionáriusokat, ezért építetett templomokat, kolostorokat.

          Mit tehetnénk mást, mint örvendeni azért, hogy Szent István műve időállónak bizonyult itt nálunk is egy évezreden át. Sok vihar vonult át azóta tájainkon, sok féle ártó hatalom akart bennünket kiforgatni hitünkből és magyarságunkból, mégis megmaradtunk hivőnek és magyarnak. Ezer féle veszteségtől szenvedtünk, voltak tatár, török dúlások, volt Trianon, megszenvedtük a XX. Század „felvilágosult” rémtetteit, mégsem tűntünk el a népek forgatagában: Voltak nagy hitehagyások, nagy elvándorlások, mégis vannak hívő emberek, vannak magyarul beszélők ezen a vidéken.

          Mit tehetnénk mást, mint örvendezni azért, hogy az elmúlt ezer esztendőben történelmünket nemcsak fájdalmas események fémjelzik, hanem sok-sok örömteljes is, hisz a hit és a tudás, az alkotás és a munka, a szeretet és az önzetlenség kitermelte azokat a nagyokat, akik meggazdagították az irodalmat, a művészetet, a civilizációt, és akik bátor hitvallásukkal, hősies tanúságtételükkel példaképeinkké váltak.

          Mit tehetnénk mást, mint örvendezni azért, hogy „Krisztussal ezer esztendeig” telt őseink élete, s ez a keresztény magyar múltunk reményt ad a folytatásra, a jelen és a jövő nagy kihívásaival való megküzdésre. Sajnos a globalizáció hatására itt nálunk is erősödnek a vallást felhígító áramlatok, valláspótló kezdeményezések. Ártó hatásainak kivédésére erős egyéni hitre, valamint szilárd közösségi bázisra van szükség. Ezt kaptuk meg a hívők közösségébe való beletartozás által. Ezért van öröm és hála a szívünkben Isten iránt.

          Mit tehetnénk mást, mint örvendezni azért, hogy a Gondviselés akaratából e nép tagjaiként születtünk és itt születtünk. Sajnos egyre jobban elszakadnak a szálak, amelyek az embert szülőföldjéhez, szülőházához kötik, s ott lesz a haza, ahol jobb az élet és a szülőföld egyre jobban idegenek birtokába kerül. Bízunk azonban abban, hogy a többség szívbeli örömnek érzi az ide való tartozást, s az itt való maradást, és azt az örökséget, amit Szent István király nyomán őseinktől kaptunk. Ezért örvendezünk ezer éves múltunk idei karácsonyán.

          „Ó emberek gondoljatok ma rá” – könyörög Juhász Gyula a Betlehemes ének című versében. Vele együtt kérlek én is mindannyiotokat: gondoljatok ma, ebben az évben, sőt azután is a mi Megváltó Istenünkre örvendezéssel és nagy hálával mindazért, amit az Ő Fia, Jézus Krisztus földre jövetelével tett, és mindazért, amit főegyházmegyénk ezer éves történelme alatt velünk, itt élőkkel tett. Örvendező lélekkel énekeljük a karácsonyi angyalokkal: „Dicsőség a magasságban Istennek!”

          Ezekkel a gondolatokkal kívánok az értünk földre szállt Istenembertől áldott karácsonyi ünnepeket.

Tamás József, püspök

Jozsef Tamas

Közeleg a Karácsony

Közeleg a Karácsony

 

Most, hogy Karácsony közeleg, lelassulunk,
erőt vesz rajtunk a csendes nosztalgia.
Sok régi emlék, s a boldog gyermekkorunk,
átölel bennünket az Istennek fia.
 
Hétköznapi lelkünk ünneplő ruhát ölt,
s szívünknek oltárán angyalok zenélnek,
a szeretet szelleme s nyugalma eltölt,
részévé leszünk az ünneplő szentélynek.
 
Ünneplő köpenyét, felölti a táj is,
békeszín leplét csendesen kiteríti,
elfedi mindazt, ami rossz, csúnya, hamis,
dermedt, fagyos kezét hózsákba meríti.
 
Add Uram, hogy mindig legyen ilyen meghitt
a békés nyugalom, mindig megmaradjon,
Reménytelen lelkekbe költözzön a hit,
s bánatos szíveket mindig vigasztaljon.

 

lovag Zárug László

karacsony2014

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Imáink. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting