Örüljetek az Úrban szüntelenül!

Örüljetek az Úrban szüntelenül. Fil. 4.4

 

          Az előttünk álló ünnepekben ismét megtelik szívünk örömmel. A karácsonyfákon fellobbanó fényben, a boldogságtól ragyogó gyermek arcokban a közénk jött Megváltónk szeretete tündöklik elénk. Ez a karácsony nekünk itt élőknek különleges. Különlegessé teszi az ezer esztendő, amely főegyházmegyénk fennállását fémjelzi. Isten kiváltságosai vagyunk mi, akik megértük ezt a nagy évfordulót. Mit tehetnénk hát, mint engedni az apostol felszólításának és örömmel adni hálát az Úrnak azért, hogy a karácsonyi angyalok nemcsak a pásztoroknak, s rajtuk keresztül a választott népnek hirdették a legnagyobb örömhírt; hogy a betlehemi csillag nemcsak a napkeleti bölcseknek ragyogott fel és vezette el őket Jézus jászolához, hanem nekünk is adott egy Szent István királyt, s akinek lelkében kigyulladt a betlehemi csillag fénye felismertem a karácsonyi örömhír igazi értékét, minden erejével azon fáradozott, hogy ez az érték népe kincse is legyen, s ez a csillag alattvalóinak a szívét is beragyogja. Ezért alapított egyházmegyéket, köztük a miénket is, ezért hívott be misszionáriusokat, ezért építetett templomokat, kolostorokat.

          Mit tehetnénk mást, mint örvendeni azért, hogy Szent István műve időállónak bizonyult itt nálunk is egy évezreden át. Sok vihar vonult át azóta tájainkon, sok féle ártó hatalom akart bennünket kiforgatni hitünkből és magyarságunkból, mégis megmaradtunk hivőnek és magyarnak. Ezer féle veszteségtől szenvedtünk, voltak tatár, török dúlások, volt Trianon, megszenvedtük a XX. Század „felvilágosult” rémtetteit, mégsem tűntünk el a népek forgatagában: Voltak nagy hitehagyások, nagy elvándorlások, mégis vannak hívő emberek, vannak magyarul beszélők ezen a vidéken.

          Mit tehetnénk mást, mint örvendezni azért, hogy az elmúlt ezer esztendőben történelmünket nemcsak fájdalmas események fémjelzik, hanem sok-sok örömteljes is, hisz a hit és a tudás, az alkotás és a munka, a szeretet és az önzetlenség kitermelte azokat a nagyokat, akik meggazdagították az irodalmat, a művészetet, a civilizációt, és akik bátor hitvallásukkal, hősies tanúságtételükkel példaképeinkké váltak.

          Mit tehetnénk mást, mint örvendezni azért, hogy „Krisztussal ezer esztendeig” telt őseink élete, s ez a keresztény magyar múltunk reményt ad a folytatásra, a jelen és a jövő nagy kihívásaival való megküzdésre. Sajnos a globalizáció hatására itt nálunk is erősödnek a vallást felhígító áramlatok, valláspótló kezdeményezések. Ártó hatásainak kivédésére erős egyéni hitre, valamint szilárd közösségi bázisra van szükség. Ezt kaptuk meg a hívők közösségébe való beletartozás által. Ezért van öröm és hála a szívünkben Isten iránt.

          Mit tehetnénk mást, mint örvendezni azért, hogy a Gondviselés akaratából e nép tagjaiként születtünk és itt születtünk. Sajnos egyre jobban elszakadnak a szálak, amelyek az embert szülőföldjéhez, szülőházához kötik, s ott lesz a haza, ahol jobb az élet és a szülőföld egyre jobban idegenek birtokába kerül. Bízunk azonban abban, hogy a többség szívbeli örömnek érzi az ide való tartozást, s az itt való maradást, és azt az örökséget, amit Szent István király nyomán őseinktől kaptunk. Ezért örvendezünk ezer éves múltunk idei karácsonyán.

          „Ó emberek gondoljatok ma rá” – könyörög Juhász Gyula a Betlehemes ének című versében. Vele együtt kérlek én is mindannyiotokat: gondoljatok ma, ebben az évben, sőt azután is a mi Megváltó Istenünkre örvendezéssel és nagy hálával mindazért, amit az Ő Fia, Jézus Krisztus földre jövetelével tett, és mindazért, amit főegyházmegyénk ezer éves történelme alatt velünk, itt élőkkel tett. Örvendező lélekkel énekeljük a karácsonyi angyalokkal: „Dicsőség a magasságban Istennek!”

          Ezekkel a gondolatokkal kívánok az értünk földre szállt Istenembertől áldott karácsonyi ünnepeket.

Tamás József, püspök

Jozsef Tamas

Adventi üzenet - Velünk az Isten!

Velünk az Isten!

 

Világunk káoszában, az ünnepi csúcsforgalomban, amikor a lesiklott erkölcsöt magasztaljuk, úgy érzem, mintha a legszentebb értékeinket dobnánk ki a szemétre. Úgy tűnik, mintha a fülsüketítő zaj, a nagy néptömeg, a reklámok áradata a földre teperne bennünket.

Amikor a családok nagyobb része csodával határos módon, teremti meg ezisztenciáját, a kilátástalanság egyre fokozódik, és mégis ünnepre készülődünk, úgy érezhetjük, hogy mi is csak egy gazdasági tényező, vagy egy szám lettünk egy bonyolult egyenletben.

“Emberek lettünk lélek nélkül, földönfutók lábak nélkül, gondolkodók gondolat nélkül, csupa szívek érzéketlen kőszívvel, humanisták tervek nélkül, világhírű tudósok Miatyánk nélkül.”

Az év közben elszenvedett, elviselt keresztek ellenére, hinnünk kell az igéretben: Velünk az Isten! Nem vagyunk egyedül.

Karácsony óta zeng felénk ez az üzenet, hogy velünk az Isten. Magányunk, egyedüllétünk véglegesen megtört, ahogy Isten belépett ebbe a világba.

Közeli kapcsolatba akar kerülni velünk, és azt szeretné, ha belevonnánk Őt életünk minden részletébe. Bensőséges kapcsolatot akar velünk, része akar lenni az életünknek. Szeretné, ha ismernénk a hangját és követnénk Őt. Azt akarja, hogy tisztán halljuk a hangját és ne félelemben és zűrzavarban éljünk. Határozottnak, magabiztosnak és szabadnak akar látni. Azt akarja, hogy betöltsük a rendeltetésünket, és az Ő terve teljességében járjunk.

Karácsony ajándékára akkor tudunk igent mondani, ha megnyillunk az igazság előtt, mely Jézus Krisztus. Akkor, jelenléte fény lesz, megmutatja a problémáink megoldását, ötleteket ad ahhoz, hogyan nézzünk szembe különböző személyes és társadalmi helyzetekkel. Bátorságot ad, hogy végbevigyük, amit elhatároztunk. Kovász lesz az emberi életünk minden területén. Mert ez az igéret az, amelyből újjászületünk, amely reményt ad nekünk.

 T. Papp Márton, lovagrendi prior,a lovagrend lelki vezetője

koszoru advent

Kútfúrás a kézdiszentléleki napközi otthon udvarán

Kútfúrás a kézdiszentléleki napközi otthon javára

 SAM 0421 SAM 0422

      Ígéretéhez híven, a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - tagjainak támogatásával, kutat furatot a kézdiszentléleki P. Bartók Albert napközi otthon udvarán. „Személyesen ígértük meg Böjte Csaba atyának, hogy az idén kutat furatunk az otthon udvarán és lesz víz. Köszönjük a jó Istennek, hogy eleget tudtunk tenni ígéretünknek, továbbá köszönjük a lovagrend tagjainak és barátainak a támogatást, külön megköszönvén a kútfúró mesternek, Fogarasi Endre úrnak az önzetlen segítségét!”, nyilatkozta a lovagrend vezetője. A kis kút vize bőséges, nemrég be is vezették az otthonba, így már az új kút vize folyik a kis otthon csapjain.

          SAM 0429  SAM 0431 

Közeleg a Karácsony

Közeleg a Karácsony

 

Most, hogy Karácsony közeleg, lelassulunk,
erőt vesz rajtunk a csendes nosztalgia.
Sok régi emlék, s a boldog gyermekkorunk,
átölel bennünket az Istennek fia.
 
Hétköznapi lelkünk ünneplő ruhát ölt,
s szívünknek oltárán angyalok zenélnek,
a szeretet szelleme s nyugalma eltölt,
részévé leszünk az ünneplő szentélynek.
 
Ünneplő köpenyét, felölti a táj is,
békeszín leplét csendesen kiteríti,
elfedi mindazt, ami rossz, csúnya, hamis,
dermedt, fagyos kezét hózsákba meríti.
 
Add Uram, hogy mindig legyen ilyen meghitt
a békés nyugalom, mindig megmaradjon,
Reménytelen lelkekbe költözzön a hit,
s bánatos szíveket mindig vigasztaljon.

 

lovag Zárug László

karacsony2014

Tankönyvek az erdélyi iskoláknak

100 millió forint értékű tankönyvadomány érkezik Erdélybe

Határon túli gyerekek oktatását segíti a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó

 

     Erdélybe érkezett az első könyvszállítmány, amely 32 raklapnyi, közel 20 tonna súlyú tankönyvadományból áll, amelyet a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend jutat majd el az erdélyi iskolákba. A legalább 100 millió forint értékű tananyagok között olyan könyvek, munkafüzetek és tanári segédletek vannak, amelyeket az erdélyi magyar tannyelvű iskolákban tanárok és diákok ezrei használhatnak majd.

      Az adományt a Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó (korábban Nemzeti Tankönyvkiadó) adományozta az Szent Gellért Erdélyi Lovagrendnek, amely vállalja, hogy eljutatja az erdélyi pedagógusoknak és diákoknak. A magyar irodalom és nyelvtan mellett történelem, matematika és természettudományos könyvek is helyet kaptak a szállítmányban. Ezek mellett a pedagógusok munkáját segítő tanári segédletek, valamint az otthoni, szülőkkel közös gyakorlást megkönnyítő munkafüzetek is szerepelnek az adományban.

„Már az ötlet megszületését nagy örömmel fogadtuk és vállaljuk, hogy ezt a nagy értékű adományt méltóképpen és felelősségteljesen szétosztjuk az arra rászoruló erdélyi magyar tannyelvű iskolákba. — mondta el Jánó Árpád, a lovagrend kormányzója.

„Bár tudjuk, hogy szinte lehetetlen az, hogy minden igényt és kérést kielégítsünk, szeretnénk minél szélesebb körbe eljutatni a támogatást. — mondta a lovagrend priorja, T. Papp Márton plébános, az adomány szétosztásának koordinátora.

A határon túli iskolák támogatása magyar nyelvű tankönyvekkel jelentős hagyományokra nyúlik vissza az NTK-nál. A mostani adomány útnak indításakor Kiss János Tamás, az adományt átadó kiadó vezérigazgatója kiemelte: „A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó megalakulása óta feladatának tekinti — nemcsak országhatáron belül, hanem azon kívül is — a magyar nyelvű kultúra építését.”

 

   15 17

 

   23 33

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - Imáink. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting