A fel nem ismert király

Nyomtatás
Megjelent: 2014. július 23. szerda

A FEL NEM ISMERT KIRÁLY

 „A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek,  azoknak, a kik az ő nevében hisznek; (János 1,10-12.)

 

Talán van közöttetek valaki, aki hallott már Alfréd királyról. Alfréd király sok száz évvel ezelőtt uralkodott Angliában. Ma pedig, ha Winchester városába látogathatnátok, egy szobrot találnátok Nagy Alfréd királyról, amely egy faragatlan gránittömbön áll. Alfréd király emlékét az angolok nagy tiszteletben őrzik a szívükben mind a mai napig.

Alfréd csak 23 éves volt, amikor király lett. A fiúk talán azt hiszik, hogy egy király élete dicsőséggel és pompával van tele, de Alfréd király mást tapasztalt. Kilencszer kellett a dánokkal megküzdenie, akik akkor ellenségei voltak. Végül is a dánok békét kértek és megesküdtek, hogy elhagyják az országot. De nem tartották meg ígéretüket, hanem folytatták a háborúskodást a király ellen.

Négy éve volt már Anglia királya Alfréd, amikor menekülésre kényszerült, hogy puszta életét megmentse. Hadserege szétszóródott, országa pedig az ellenség kezébe került. Alfréd király ekkor egyszerű szolgai álruhába öltözött, s hontalanul és barátok nélkül vándorolt az országban.

Amint Alfréd király így hontalanul vándorolt, egyszer csak egy szegény tehénpásztor kunyhójához érkezett és menedékért könyörgött. Sem a tehénpásztor, sem a felesége nem ismerték fel a királyt.

Kedves gyerekek - Vajon ez a történet nem hasonlít egy másik, Alfrédnál sokkal nagyobb király történetére, aki mint csecsemő jött le a Mennyből ide a mi világunkba?

A Bibliában azt olvashatjuk, hogy a „saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt”. Nem volt számára hely sem a fogadóban, sem az emberek szívében; kint kellett megszületnie egy istállóban az állatok között.

Mennyire megrémült és meglepődött volna a történetbeli pásztor és a felesége, ha valaki így szólt volna hozzájuk: „Nem ismeritek fel, aki köztetek van, pedig Ő a királyotok!” - Mennyire megadták volna a tiszteletet Alfréd királynak, s mindenből a legjobbat adták volna neki! De nem ismertek rá és ezért nem adták meg neki, ami megillette volna.

Mit gondoltok, hogyan bántak a királyukkal?

Talán van köztetek, aki olvasta már az erről szóló történetet. A tűz mellé ültették, hogy gondja legyen rá és vigyázzon a kemencében sülő kalácsra. Emiatt a király elszomorodott a tűz mellett, hogy ilyen az ő népe, és megfeledkezett a kalácsról. Végül a pásztor felesége gorombán felrázta, látván, hogy az egész kalács hamuvá égett, s így szólt a királyhoz: „Úgy?! Boldog lennél, ha ehetnél belőle, és mégsem tudsz vigyázni rá, lusta dög!” - Micsoda szavak, milyen beszéd ahhoz, aki a királya volt, és az életét adta azért, hogy békét biztosítson számára, szabadulást és boldogságot!

Ez is mennyire hasonlít arra, ami egy másik, nagyobb királlyal történt, aki úgy járt népe között, mint egy szegény ácsmester fia! Nem Józsefnek, az ácsnak fia volt Ő: hanem Isten volt az Atyja a mennyben, és Isten küldte el, hogy Megváltónk és Királyunk legyen.

Angyal jelentette meg a pásztoroknak, hogy Megváltó született. A keleti bölcseket egy csillag vezette a gyermek Jézushoz. Azok úgy tisztelték őt, amint királyokat szokás: ajándékokat vittek neki. Az emberek mégis azt tartották róla, hogy csak az ágymester fia.

Amikor Jézus emberré lett, ismeretlenül járt-kelt - nem voltak barátai, nem volt otthona. Azt olvassuk róla: „nincs fejét hova lehajtania” (Lk. 9,58.), és „a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt” (Jn. 1,10-11.). Népe egész életén át szégyenletesen bánt Vele, és végül kivetették maguk közül és megölték.

Ott a keresztfán halt meg – „az Igaz a nem igazakért, hogy elvezessen minket Istenhez” (1. Pét. 3,18.). „Mert az, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne” (II. Kor. 5,21.)„Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus adományát; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok” (II. Kor. 8,9.).

Kedves gyerekek - az Úr Jézus feltámadott a sírból, és még most is az Isten jobb keze felől ül, ahol a mennyei seregek imádják és magasztalják. De ebben a bűnös világban még most is megvetik és elutasítják Őt az emberek. Még most is jön alázatosan minden szív ajtajához kopogtatni, és vágyakozik rá, hogy befogadják Őt, mint Megváltójukat.

Az érettünk átszúrt keze még mindig kopogtat, Megváltód szemei még mindig rád figyelnek és gyengéden hívnak.

- Te hogyan bánsz Vele?

- Kinyitottad már neki szíved ajtaját?

- Befogadtad már, mint Megváltódat?

Ne késlekedj, mert csak a ma a tiéd, holnap már talán késő lehet. Ha még nem mondtad neki, hogy drága Jézusom, lépjél be az én szívembe is, szeretettel várlak, akkor ma tedd ezt meg. Mond Neki: „sokáig ellenálltam kopogtatásodnak, mivel a szívem tele volt bűnnel, de a te szereteted legyőzött, óh jöjj be áldott Megváltó a szívembe!”

Ha már befogadtad őt, mint Megváltódat, akkor ma tedd Úrrá és Királlyá teljes szíved és életed fölött! Add meg neki a dicsőséget - add neki mindenedet! Ő a te urad, borulj le előtte! (Zsolt. 45,12.)

Ó, micsoda szégyen, hogy sokaktól csak azt kapja a mi kedves Megváltónk, amit Alfréd király kapott a tehénpásztor feleségétől: lenézést és szidást!

Alfréd királynak azonban nem kellett egész életén át ismeretlen és trónjától megfosztott királyként vándorolnia. Végül jóra fordult minden, diadalmaskodott. Időben összeszedte embereit, hirtelen rajtaütött ellenségeinek táborán, és annyira szétszórta őket, hogy azok kimenekültek az országból és meghagyták neki az országát és a királyságát.

Ez fog történni akkor is, ha Istentől választott hatalmas Király, az Úr Jézus is visszajön egyszer, hogy az egész föld felett uralkodjék, mint „királyok Királya és uraknak Ura” (Jel. 19,16).

Eljön az a nap, amikor minden térd meg fog hajolni a mi nagy Királyunk előtt. Visszajön újra. Először eljön, hogy magához vegye az övéig - azokat, akik elfogadták Őt Megváltójuknak. Később aztán visszahoz magával bennünket, hogy vele együtt éljünk és uralkodjunk ezen a földön. Micsoda nap lesz az! De boldogok leszünk, hogy az Övéi vagyunk!

Magadévá fogadtad már ezt a csodálatos Megváltót? Ha eddig még nem, akkor kész vagy  Őt elfogadni most, szeretnéd ezt megtenni?

Isten azt mondja nekünk, hogy mindannyian vétkeztünk. Mivel azonban Isten tudta, hogy mi magunk semmiképpen sem tudjuk kiérdemelni a mennyet, elküldte az Úr Jézust, hogy magára vegye a büntetést a mi bűneinkért - hogy meghaljon helyettünk.

A megváltás, amit kereszthalálával végzett el érted, ingyen van. Csak annyit kell tenned, hogy mint bűnös jössz Hozzá, és elfogadod Őt személyes Megváltódnak.

Meg akarod ezt tenni most?

2011 Szent Gellért Erdélyi Lovagrend - A fel nem ismert király. Custom Footer text
Powered by Joomla 1.7 Templates buy reliable web hosting